Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

t


tomonjwɨʼ /tòmònjwɨ̀ʼ/ [tòmònɟʏ̀ʔ] n. 3/4 géant
toŋla /tòŋlá/ [tòŋəlá] n. 7/8 pensée
too /tòó/ [tǒ:] n. 3/4 tronc d'un bananier
toora /tóórá/ [tó:ɾá] n. 7/8 critiques
tɔb /tɔ́b/ [tɔ́b] id. très noir
tɔɔ /tɔ́ɔ̀/ [tɔ̂:] n. 1/6 1prix 2nombre 3en guise de
tɔɔ /tɔ̀ɔ́/ [tɔ̌:] n. 3/4 brancard
tɔɔlʉ /tɔ́ɔ́lʉ́/ [tɔ́:lʊ́] n. 3/4 narratif
tɔɔyin [tɔ́ɔ́yîn] kur otɔɔyin ewʉm dix mille , tɔɔyin mɨmbu 1000 ans
tɔɔyin mɨmbu /tɔ́ɔ́yìn mɨ́mbû/ [tɔ́:jìn mɪ́mbû] lct. 1000 ans
tɔrasi /tɔ̀ràsî/ [tɔ̀ɾàsî] n. 1/2 pantalons
tu // [] id. gros
tu // [] n. 3/4 animal qui est trouvé mort sans blessure
tu /mɨ̀tú/ [mɪ̀tú] n. 3/4 épis
tuʼ /tûʼ/ [tûʔ] id. profond
tuʼ /túʼ/ [túʔ] n. 7/8 chose vide
tuʼ /túʼ/ [túʔ] n. exactement
tuʼa /túʼǎ/ [túʔǎ] n. 7/8 esclave ou serviteur domestique tracassé non respecté
tuno /túnó/ [túnó] n. 3/4 annonce
tur /túr/ [túɾ] id. pleinement
turkaŋ /túrkáŋ/ [túɾkáŋ] n. 7/8 lampe
tuu /túú/ [tú:] n. 3/4 peine; difficulté
tuuu /tùùù/ [tù:ù] id. avec chaleur; chaud
tʉa /tʉ̀à/ [tʊ̀à] n. aucunement
tʉb /tʉ̂b/ [tʊ̂b] id. jetté par terre avec brutalité