Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

t


tʉb-tʉb /tʉ́b-tʉ́b/ [tʊ́btʊ́b] id. battements
tʉl /tʉ́l/ [tʊ́l] n. 1/2 aîné(e) de la même sexe que l’ego
tʉŋlʉ /tʉ̂ŋlʉ̌/ [tʊ̂ŋəlʊ̌] prép. dedans
tʉtʉ /tʉ̀tʉ̀/ [tʊ̀tʊ̀] n. 7/8 moto
tʉtʉ /tʉ́tʉ̂/ [tʊ́tʊ̂] n. 3/4 fourmis
tʉtʉm /tʉ́tʉ́m/ [tʊ́tʊ́m] id. arrivant ensemble au même temps
tʉtwoʼ /tʉ́twǒʼ/ [tʊ́tʋǒʔ] n. 7 doucement
tʉʉʉŋ /tʉ́ʉ́ŋ/ [tʊ́:ŋ] id. fixé attentivement des yeux
twaʼa /twáʼá/ [tʋáʔá] adj. 1mince (c.1,1a,3,7) 2minces (c.10)
twan /twàn/ [tʋàn] n. 3/4 fil de fourmis
twe-kobo /twè-kóbó/ [tʋèkóbó] n. août
twehle /twéhlé/ [tʋéhlé] n. 7/8 fondement; réalité
twɛ̀bla /twɛ̀blá/ [tɥɛ̀bəlá] n. 3/4 vacciné
twɛm-twɛm /twɛ́m-twɛ́m/ [tɥɛ́mtɥɛ́m] id. pointu
twiha /twíhà/ [týhà] n. 1 beaucoup
twii /twíì/ [tŷ:] n. 7/8 tatouage
twii /twíí/ [tý:] 1n. 1/6 voix; accord; cou 2n. cou
twii mojwɨʼa /twíí mòjwɨ̀ʼà/ [tý: mòɟʏ̀ʔà] lct. autorité
twii ngwar /twíí ngwár/ [tý: ŋgʋáɾ] lct. en accord; même point de vu
twiii /twììí/ [ty̌:] id. morsure
twiʼ /twǐʼ/ [ty̌ʔ] n. 7/8 miette
twiʼa /twìʼà/ [tỳʔà] n. 7/8 petite habit pour la danse
twima /twìmá/ [tỳmá] n. 3/4 allumées
twɨlam /twɨ́lâm/ [tʏ́lâm] n. 1 mon ainé
twɨlo /twɨ́lô/ [tʏ́lô] n. 1 ton ainé