Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

w


wih boo nɔɔ /wíh bòò nɔ́ɔ́/ [ɥíh bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.1,1a,3,11); notre (excl) (c.1,1a,3,11); à nous (excl) (c.1,1a,3,11) 2à eux et à moi (c.10); nos (excl) (c.10); à nous (excl) (c.10); à nous (excl) (c.10) 3à eux et à nous (excl.) (c.1,1a,3,11); notre (excl.) (c.1,1a,3,11); à nous (excl) (c.1,1a,3,11) 4à eux et à nous (excl.) (c.10); nos (excl.) (c.10); à nous (excl) (c.10) 5à lui/elle et à nous (excl.) (c.1,1a,3,11); notre (excl.) (c.1,1a,3,11); à nous (excl) (c.1,1a,3,11) 6à lui/elle et à nous (excl.) (c.10); nos (excl.) (c.10); à nous (excl) (c.10) 7à lui/elle et à moi (c.1,1a,3,11); notre (excl.) (c.1,1a,3,11); à nous (excl) (c.1,1a,3,11) 8à lui/elle et à moi (c.10); nos (excl.) (c.10); à nous (excl) (c.10)
wiha /wíhǎ/ [ɥíhǎ] dém. cet autre (c.3,11)
win /wín/ [ɥín] pro.p. 1à vous (c.1,1a,3,11); votre (c.1,1a,3,11) 2à vous (c.10); vos (c.10)
win boo nɔɔ /wín bòò nɔ́ɔ́/ [ɥín bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à toi (c.1,1a,3,11); votre (c.1,1a,3,11); à vous (c.1,1a,3,11) 2à eux et à toi (c.10); vos (c.10) 3à eux et à vous (c.1,1a,3,11); votre (c.1,1a,3,11); à vous (c.1,1a,3,11) 4à eux et à vous (c.10); vos (c.10); à vous (c.10) 5à lui/elle et à vous (c.1,1a,3,11); votre (c.1,1a,3,11); à vous (c.1,1a,3,11) 6à lui/elle et à vous (c.10); vos (c.10); à vous (c.10) 7à lui/elle et à toi (c.1,1a,3,11); votre (c.1,1a,3,11); à vous (c.1,1a,3,11) 8à lui/elle et à toi (c.10); vos (c.10); à vous (c.10)
wina /wínà/ [ɥínà] n. 1/2 fenêtre
wina /wíná/ [ɥíná] pro.p. 1à nous (incl dual) (c.1,1a,3,11); notre (incl dual) (c.1,1a,3,11) 2nos (incl dual) (c.10); à nous (incl dual) (c.10)
wina boo nɔɔ /wíná bòò nɔ́ɔ́/ [ɥíná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.1,3,11); notre (incl) (c.1,3,11); à nous (c.1,3,11) 2à eux et à nous (incl) (c.10); nos (incl) (c.10); à nous (c.10) 3à lui/elle et à nous (incl) (c.1,3,11); notre (incl) (c.1,3,11); à nous (c.1,3,11) 4à lui/elle et à nous (incl) (c.10); nos (incl) (c.10); à nous (c.10)
winɨ /wínɨ̌/ [ɥínɪ̌] dém. celui-là (c.3,11)
wiwɛh /wíwɛ̂h/ [ɥíʋɛ̂h] adj. tout(c.3,11)
wolo [wólò] mpɔra
woonkan /wóònkán/ [ʋô:ŋkán] pro. d'autrui (c.3,11)
wɔɔ /wɔ́ɔ́/ [ʋɔ́:] pro.p. 1à eux (c.1,1a,3,11); leur (c.1,1a,3,11) 2à eux (c.10); leurs (c.10)
wʉnʉ /wʉ̀nʉ̀/ [ʋʊ̀nʊ̀] n. 7/8 arachide

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2