Browse Badweʼe


a
b
c
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɨ
j
k
ʼ
l
m
n
ŋ
o
œ
ɔ
p
r
s
t
u
ʉ
v
w
y
z

y


yeʼle /yêʼlè/ [jêʔəlè] n. 1/2 enseignant
yeʼle bumo /yêʼlè bùmó/ [jêʔəlè bùmó] lct. entraîneur
yeŋe-yeŋe-yeŋe /yéŋé-yèŋè-yéŋé/ [jéŋéjèŋèjéŋé] id. vacillant
yɛɛ /yɛ́ɛ̀/ [jɛ̂:] pro.emp. quant à elle/lui (c.7)
yɛɛ /yɛ́ɛ̀/ [jɛ̂:] adv. quand même
yɛh /yɛ̂h/ [jɛ̂h] adj. partout (c.7)
yi // [] pro. il/elle a (c.7)
yi // [] def. art.rel.(position médiane) (c.7)
yi /yîʼ, yî, yì/ [jîʔ, jì, jî] dém. ce (c.7); cette (c.7); cet (c.7)
yih /yɨ́h/ [jɪ́h] pro.p. à nous (excl.) (c.7); notre (excl.) (c.7)
yih boo nɔɔ /sá yíh bòò nɔ́ɔ́/ [sá jíh bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.7); à nous (excl) (c.7); notre (excl) (c.7) 2à eux et à nous (excl.) (c.7); à nous (excl) (c.7); notre (excl) (c.7) 3à lui/elle et à moi (c.7); à nous (excl) (c.7); notre (excl) (c.7) 4à lui/elle et à nous (excl.) (c.7); à nous (excl) (c.7); notre (excl) (c.7)
yiha /yíhǎ/ [jíhǎ] dém. cet autre (c.7)
yin /yín/ [jín] pro.p. à vous (c.7); votre (c.7)
yin boo nɔɔ /yín bòò nɔ́ɔ́/ [jín bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à toi (c.7); à vous (c.7); votre (c.7) 2à eux et à vous (c.7); à vous (c.7); votre (c.7) 3à lui/elle et à toi (c.7); à vous (c.7); votre (c.7) 4à lui/elle et à vous (c.7); à vous (c.7); votre (c.7)
yina /yíná/ [jíná] pro.p. à nous (incl) (c.7); notre (incl) (c.7)
yina boo nɔɔ /yíná bòò nɔ́ɔ́/ [jíná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.7) 2à lui/elle et à nous (incl) (c.7)
yinɨ /yínɨ̌/ [jínɪ̌] dém. celui-là (c.7)
yiyɛh /yíyɛ̂h/ [jíjɛ̂h] adj. 1tout 2partout
yɨma /yɨ́má/ [jɪ́má] n. 3/4 1obligé 2serré
yɨŋayɨ /yɨ̀ŋàyɨ̀/ [jɪ̀ŋàjɪ̀] n. 7/8 monstre
yo // [] pro.p. à toi (c.7); ta (c.7); ton (c.7)
yomo /yòmò/ [jòmò] n. 7/8 bouteille
yoonkan /yóònkán/ [jô:ŋkán] pro. d'autrui (c.7)
yɔɔ /yɔ́ɔ́/ [jɔ́:] pro.p. leur (c.7); à eux (c.7)
yulyul /yùlyûl/ [jùljûl] n. 7/8 ndolé