Parcourir l'Badweʼe


z


zimɨ /zímɨ́/ [zímɪ́] n. 7/8 cercueil; sarcophage
ziŋa /zíŋà/ [zíŋà] n. 7/8 chat
zizii /zízíí/ [zízí:] n. 3/4 ennemi
zɨa /zɨ̀à/ [zɪ̀à] n. avril
zɨzam /zɨ̂zǎm/ [zɪ̂zǎm] n. 3/4 lèpre
zɨzam /zɨ̀zàm/ [zɪ̀zàm] n. désordre
zɨze /zɨ̀zè/ [zɪ̀zè] n. 3/4 ordinaire
zɨze elu /zɨ̀zè élû/ [zɪ̀zè élû] lct. jeudi
zɨze mʉr /zɨ̀zè mʉ̂r / [zɪ̀zè mʊ̂ɾ ] lct. gens communs
zɨzɨʼ /zɨzɨʼ/ [zɨzɨʔ] id. sans facilité à s'endormir
zoho /zóhó/ [zóhó] id. droit
zoʼo /zòʼò/ [zòʔò] id. vide
zololo /zòlòlò/ [zòlòlò] id. abusivement
zomo /zòmó/ [zòmó] n. 7/8 buffle (Syncerus nanis sylvestris)
zono /zónó/ [zónó] n. 7/8 bongo (Boocercus eurycerus)
zɔhba-zɔhba /zɔ̀hbà-zɔ̀hbà/ [zɔ̀həbàzɔ̀həbà] id. gentil
zɔʼ /zɔ̀ʼ/ [zɔ̀ʔ] n. 1/6 fois
zɔʼ ba /zɔ̀ʼ bá/ [zɔ̀ʔ bá] lct. le double
zɔʼ e zɔʼ /zɔ̀ʼ è zɔ̀ʼ/ [zɔ̀ʔ è zɔ̀ʔ] lct. maintes fois
zɔʼ ntɨɛ /zɔ̀ʼ ntɨ́ɛ́/ [zɔ̀ʔ ntɪ́ɛ́] lct. 1combien de fois? 2tout d'un coup, le suivant arriva
zɔm /zɔ̌m/ [zɔ̌m] n. 1/6 fleur
zɔm-zɔm-zɔm /zɔ̀m-zɔ̀m-zɔ̀m/ [zɔ̀mzɔ̀mzɔ̀m] id. trembler
zɔɔ /zɔ̀ɔ̀/ [zɔ̀:] n. 1/6 danse
zɔɔ /zɔ́ɔ́/ [zɔ́:] n. 1 désir (pour protéine)appétit pour la viande
zɔɔ bɨsa /zɔ́ɔ́ bɨ́sâ/ [zɔ́: bɪ́sâ] lct. désirs