Parcourir l'Badweʼe


z


zɔɔ eba /zɔ̀ɔ̀ èbâ/ [zɔ̀: èbâ] lct. fête de mariage
zʉm /zʉ́m/ [zʊ́m] n. 3/4 céphalophe à front noir (Cephalophus nigrifrons)
zʉm kuo /zʉ́m kúò/ [zʊ́m kúò] lct. coq
zʉŋ n. jaunice
zʉr /zʉ̀r/ [zʊ̀ɾ] n. 7/8 endroit rouge
zʉʉŋ , /zʉ̀ʉ̀ŋ/ [zʊ̀ʊ̀ŋ] id. rouge; écarlate
zwɨh /zwɨ̀h/ [zʏ̀h] n. 1 enclume
zwɨɨ /zwɨ́ɨ̀/ [zʏ̂:] n. 1/6 hache
zyee /zyéé/ [zjé:] n. 1 persévérer avec assiduité
zyee lé efuo bɨdia /zyéé lé èfùò bɨ́dìà/ [zjé: lê:fùò bɪ́dìà] lct. assiduité dans la poursuite des postes d'honneur
zyel /zyèl/ [zjèl] n. 1/6 barbe
zyeŋle /zyèŋlè/ [zjèŋəlè] n. 7/8 petite claie rectangulaire
zyɛʼ /zyɛ́ʼ/ [zjɛ́ʔ] n. 7/8 vannerie pour faire la pêche
zyɛl /zyɛ̌l/ [zjɛ̌l] n. 1/2 pangolin (Manis tetradactyla)
Zyɛm /zyɛ̌m/ [zjɛ̌m] n.prop. Dieu
zyɛmlaa /zyɛ̀mlàà/ [zjɛ̀mlà:] id. trainant par terre
zyɛŋa /zyɛ̀ŋá/ [zjɛ̀ŋá] n. 3/4 1mélangé 2union
zyɛŋa-mɨleme /zyɛ̀ŋá-mɨ̀lémè/ [zjɛ̀ŋá mɪ̀lémè] n. 1 l'unité spirituelle
zyoo /zyǒò/ [zjǒ:̀] interj. remerciements
zyoo /zyòó/ [zjǒ:] n. 1/2 une personne invalide à la suite d'une maladie
zyoo e Zyɛm! /zyòô è Zyɛ̌m/ [zjǒ:̀ è Zjɛ̌m] lct. Merci à Dieu!; Dieu merci!