bɨn bʉr o tɨ /bɨ̌n bʉ̀r ò tɨ̂/ [bɪ̌n bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. vous-mêmes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *