abe e mɨnjɨ /àbè è mɨ̀njɨ̀/ [àbè: mɪ̀nɟɪ̀] lct. qui dure à toujours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *