mʉr ndɨ waa mo /mʉ̀r ndɨ́ wàá mó/ [mʊ̀ɾ ndɪ́ ʋǎ: mó] lct. celui qui appartient à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *