é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [é gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. triste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *