esa mɨnjwɨʼla é l'efu /èsâ mɨ́njwɨ̀ʼlà é l'èfû/ [èsâ mɪ́nɟʏ̀ʔəlà é lèfû] lct. prier pour

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *