sa ndɨ é bul jɨŋɔ ɛ /sá ndɨ́ é bǔl jɨ̀ŋɔ̀ ɛ̌/ [sá ndɪ́ é bǔl ɟɪ̀ŋɔ̀ ɛ̌] lct. ce qui est important

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *