eliʼ é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èlîʼ é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èlîʔ é gœ́ʔɾá-gœ́ʔɾá è mòcjɛ̀ʔ mò ɲʊ̂l] lct. être attristé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *