abe e nkul edi, abe /àbè è nkùl èdì, àbè/ [àbè: ŋkùl èdǐ àbè] lct. être nécessaire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *