abe e njwɨʼa-nkoo /àbè è njwɨ́ʼá-nkóó/ [àbè: nɟʏ́ʔáŋkó:] lct. sans pitié

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *