Search results for "fa"

ecyɛʼ é cyen /ècyɛ̀ʼ é cyèn/ [ècjɛ̀ʔ é cjèn] lct. être affaibli par la marche
Comments (0)

 

ecyɛʼ e za /ècyɛ̀ʼ è zà/ [ècjɛ̀ʔ è zà] lct. être affaibli par la famine
Comments (0)

 

ecyɛʼ /ècyɛ̀ʼ/ [ècjɛ̀ʔ] inf. être mou; être fertile; être faible; s'affaiblir
Comments (0)

 

ede mɨnkɛla /èdè mɨ́nkɛ́là/ [èdè mɪ́ŋkɛ́là] lct. faire un serment
Comments (0)

 

edehle /èdêhlè/ [èdêhəlè] inf. faire boire à; faire manger à
Comments (0)

 

edil /èdìl/ [èdìl] inf. faire asseoir
Comments (0)

 

edinba /èdìnbà/ [èdìnbà] inf. 1dissoudre 2faire fondre
Comments (0)

 

edɨ /èdɨ̀/ [èdɪ̀] inf. faire naufrage
Comments (0)

 

eduho si /èdùhò sí/ [èdùhò sí] lct. faillir mourir
Comments (0)

 

edumo /èdùmò/ [èdùmò] inf. faire tomber
Comments (0)

 

edùo /èdùò/ [èdùò] inf. faire du bruit
Comments (0)

 

edwe nye mɨtuu /èdwè nyé mɨ̀túú/ [èdɥè ɲé mɪ̀tú:] lct. faire subir les souffrances; faire souffrir
Comments (0)

 

edweh /èdwèh/ [èdɥèh] inf. faire un éclat de lumière
Comments (0)

 

edwol /èdwòl/ [èdʋòl] inf. faire rire
Comments (0)

 

efeʼ /èfèʼ/ [èfèʔ] inf. baisser la face
Comments (0)

 

efil mɨleme si /èfìl mɨ́lémè sí/ [èfìl mɪ́lémè sí] lct. être satisfait
Comments (0)

 

efil mɨswɨh /èfìl mɨ́swɨ̂h/ [èfìl mɪ́sʏ̂h] lct. 1faire les exhalations 2pousser un soupir
Comments (0)

 

efuuba /èfúùbà/ [èfû:bà] inf. faire rarement
Comments (0)

 

efwɛmla /èfwɛ̀mlà/ [èfʋɛ̀məlà] inf. faire la lutte
Comments (0)

 

egbà /ègbà/ [ègbà] inf. faire la chasse
Comments (0)

 

egba mbɛʼ /ègbâ mbɛ́ʼ/ [ègbâ mbɛ́ʔ] lct. faire la distinction; distinguer
Comments (0)

 

egba nyʉl /ègbâ nyʉ̂l/ [ègbâ ɲʊ̂l] lct. faire un effort intense; s'appliquer à
Comments (0)

 

egbaa /ègbáà/ [ègbâ:] inf. désirer; faire par exprès faire expressement
Comments (0)

 

egbɛɛ /ègbɛ́ɛ̀/ [ègbɛ̂:] inf. défaire
Comments (0)

 

egbɔa /ègbɔ́à/ [ègbɔ́à] inf. soit défait
Comments (0)