Browse English


l


lazy personmbwanŋkʉʼn
lazy, bepwáv
leaderntɨŋsʉn
leaffwo 1n
leakchúuv
leanpɛŋʼvMbɨŋndɨgɛ pɛŋʼ ŋgɨʉ tiɛʼ ŋkei.The wall of the house is leaning to one side.píeŋ 2vPwo piɛ tweeŋ mbieŋ mbɨŋ chɨgi ŋguoŋ.piʼ ŋuŋvMɨgei piʼ nuŋ ŋkuoŋ mɨmbɨgi nuŋ.
lean againstzóŋʼv
leechŋgyenonson
left (direction)pwokwɛn
leftoverpùʼ1v
leftoverspuʼ4n
legkoo1nunspec. comp. formchʉkoo
leg rattlendei1 2n
lendfùga 2v
leopardŋgẅe2n
leprosypiɛ2n
lie (falsehood)faa1n
lie downnɨnùŋvnùŋ 1v