Browse Bafanji

l


lwo2lwɔCoordconncontrastive preverbal particleFieʼ lwo mbɨ mbeŋʼ ndɨɨ te nchyɨ gou chyɨ ndɨɨ. Bafanji are like men now, and even stronger than them now.
lwó1lwovrain1.1.3.3Rain
lwó2lwovbe from
lẅèelɥeevend8.4.6.1.3End
lẅèe nzɨŋlɥee ndʒəŋunspec. comp. form oflẅèenzɨŋvbe last8.1.1.2Ordinal numbers
lẅégevmanage
lẅɛ̀lɥævhang (a bag on the shoulder)7.3.2.4.1Hang
lẅilɥi🔊nnostril2.1.1.3Nose2.1.1Head
lẅìlɥi🔊vbe bitter2.3.3Taste
lẅiʼ1lɥiʔi🔊nhot weather8.3.4Hot1.1.3Weather
lẅiʼ2lɰiʔiadvsuddenly, quicklyŋooŋ lẅiʼ kuaʼ sye ŋkaa9.2.2Adverbs
lẅɨ́lɰə🔊vbe rotten1.5.6Growth of plants
lẅuoŋlɥõnsecond male twin9.7.1.1Personal names4.5.5.1Title, name of honor2.6.3.7Multiple births
lyéljɛ🔊vsleep 5.7Sleep
lyéŋljɛ̃🔊v1be clean5.6.1Clean, dirty2be intelligent3.2.1.3Intelligent
lyeŋkooljɛ̃ kɔɔnsole2.1.3.2Leg
lyeŋpwoljɛ̃ pwɔnpalm (of hand)2.1.3.1Arm
lyɛ́ljæ🔊vlick5.2.2.1Bite, chew
lyɛ́nivurge, plead