la2Coordconnbut, howeverFuoŋ mɨniŋ gieʼ, la mbɨ pou mɨŋwèi poŋ chɨʉ, kee ŋka mɨniŋ nee pɨ́ sye pɨ. The king of the animals said that they could not hold the meeting without all the animals present.9.6.1.5But