laiŋlɑ̃ĩaux vimmediately>A ŋkùŋ nchoondɨgɛ pou kɨ ndaiŋlaiŋ nchúaʼ.He will knock on the door, and they will immediately open it.