Browse Bafut – English


a
b
d
e
ɛ
f
g
gh
h
i
ɨ
j
k
l
m
n
ŋ
o
p
r
s
t
ts
w
y
z

ɨ


ɨpronit
ɨ̀Pfxn. cl. 7; n. cl. 3 prefix
ɨ̀bàʼàmɨ̀bàʼàn5/6tree sp.
ɨ̀bàrəburəɨ̀bàrəburən8snow
ɨ̀bìrə̀n3lot; diceBɨ kɨ̀ màʼâ ɨ̀bìrə̀ ǹtsɔʼɔ ŋû yìi mə bɨ ka too aà.They cast lots to choose the person who would be sent.
ɨ̀bɨ̀ɨ̀mɨ̀bɨ̀ɨ̀n3/6body
ɨ̀bɨ̀ɨnnûmɨ̀bɨ̀ɨ̀mɨnnûn3/6body, self
ɨ̀bɨ̀ɨnûmɨ̀bɨ̀ɨ̀mɨnûn3/6bodysiʼisə ɨbɨ̀ɨnu tɨ̀ jɨ̂vifastsɨgɨsə ɨbɨ̀ɨnu a nsyɛ̂vtbe humble; humble
ɨ̀bòŋn3small box
ɨ̀bɔ̀ʼɔ̀mɨ̀bɔ̀ʼɔ̀n3/6mushroom
ɨ̀bɔ̀ʼɔ̀ mɨrɨ̂njìmɨ̀ɨ̀bɔ̀ʼɔ̀ mɨmɨrɨ̂njìn3mushroom sp.
ɨ̀bɔ̀ʼɔ̀ nɨtɔɔ̀mɨ̀bɔ̀ʼɔ̀ nɨtɔ́ɔ̀n3mushroom sp.
ɨ̀bɔ̀ʼɔ ntaʼàmɨ̀bɔ̀ʼɔ ntaʼàn3/6mushroom sp.
ɨ̀bɔ̀ʼɔ̀ nwîɨ̀bɔ̀ʼɔ̀ nwîn3mushroom sp.
ɨ̀bɔ̀ʼɔ ŋgɔʼɔmɨ̀bɔ̀ʼɔ ŋgɔʼɔn3/6mushroom sp.
ɨ̀bɔ̀ʼɔ sààɨ̀bɔ̀ʼɔ sààvar.ɨ̀sààmushroom spn3mushroom sp.
ɨ̀bɔ̀ʼɔ tiɨ̀bɔ̀ʼɔ tin3mushroom that grows on fallen and dead trees
ɨ̀bɔ̀ŋn3grace; good; goodnessÀ nɨ̂ ŋ̀ghɨ̀rə̀ ɨ̀bɔ̀ŋ ŋ̀kwo ɨbɨ̂.He is a person who does good and dies from the wicked.
ɨ̀bùgə̀àbùgə̀n8remnants
ɨ̀bûŋmɨ̀ɨ̀bûŋn3/6ant sp.
ɨ̀buurənnùcomp. of bùùrə̂ànnù1n8sensuality; inordinate behaviour; waywardness
ɨ̀dàʼàɨ̀dàʼàn8authorities; rulers; powers
ɨ̀fàʼàmɨ̀fàʼàcomp. of fàʼâ1n3/61work; jobSynàfàʼà 3work2reward; recompense someone for a job well doneÀa tsiʼì Nwì mə à ka yǐ tsɔʼɔ ɨfàʼâ gho a nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ ghû mə ò ghɨ̀rə annu mə̀ aà.It is only God who will reward you for the good you have done for me.tsɔʼɔ ɨ̀fàʼàreward; recompense
ɨ̀fàrə̀mɨ̀fàrə̀n5/6tree sp.; soft wood used in making drums