Browse Bafut – English


a
b
d
e
ɛ
f
g
gh
h
i
ɨ
j
k
l
m
n
ŋ
o
p
r
s
t
ts
w
y
z

f


vtgivefa ɨfɨ̀rə̀vtblame; apportion blameMə ka fa a ɨfɨrə̀ Nɨbaʼà.I blame Neba.fa mɨjɨ̂vtserve (food)A bɨɨ̀nə̀ ǹlɔɔ mɨjɨ mfa a mbo bo.And she got up and began to serve them.fa ŋgɨʼɨ̀1vttrouble; botherMu wa a naŋsə mfa nɨ̂ ŋ̀gɨʼɨ ghu mbôThe child is really bothering her.Ànnù yû a naŋsə mfa nɨ̂ ŋ̀gɨʼɨ a mbo mə̀.This matter really troubles me/is troubling.2viworryNɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nɨ bɔɔ mfa nɨ̂ ŋ̀gɨʼɨ ghu nû.He is often worry him/he is sickly.3viannoy
fa ɨfɨ̀rə̀ph. v. ofɨfɨ̀rə̀vtblame; apportion blameMə ka fa a ɨfɨrə̀ Nɨbaʼà.I blame Neba.
fa mbɨʼɨkəvtgive thanksSynfa mɨyàgive thanksm̀fa mbɨʼɨkəgiving thanksto give thanks
fa mɨjɨ̂ph. v. ofmɨ̀jɨ̂1vtserve (food)A bɨɨ̀nə̀ ǹlɔɔ mɨjɨ mfa a mbo bo.And she got up and began to serve them.
fa mɨyàvtgive thanksSynfa mbɨʼɨkəgive thanksm̀fa mɨyàgiving thanks
fa ŋgɨʼɨ̀ph. v. ofŋ̀gɨʼɨ̀1vttrouble; botherMu wa a naŋsə mfa nɨ̂ ŋ̀gɨʼɨ ghu mbôThe child is really bothering her.Ànnù yû a naŋsə mfa nɨ̂ ŋ̀gɨʼɨ a mbo mə̀.This matter really troubles me/is troubling.2viworryNɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nɨ bɔɔ mfa nɨ̂ ŋ̀gɨʼɨ ghu nû.He is often worry him/he is sickly.3viannoym̀fa ŋgɨʼɨ̀troubling, botheringto trouble, to botherannoyingto annoyworryingto worry
faàadvhere
fàaadjthis (near, when describing proximity of time or location)fàa alòòthis yearAntfìinext fìi alòòlast/next year
fààkə̂vibreak in several places, pieces
faanə̂vicram togetherm̀fàànə̂1ger9growing together and competing and crammed2moodto cram
faansə̂1vtpressurize; put pressure on sb; rush sb; cause sb to act quickly2vipress on; work under pressure in order to meet a deadline
fààtə̂vtseparatefààtə̀ nɨyɔʼɔ̀vtdivorcem̀fààtə̂1ger9separating2moodto separate
fagə̀ fagə̀ideofat man runningMafàgə̀ taà wa à kɨ̀ sɨ́ nàŋə̀ ŋghɛɛ fagə̀ fàgə̀.The fat man was running going fágə̀ fágə̀.
fàʼâ11vtwork, do2vtserveŊù yìi mə a kɔ̌ŋ a ŋka mfàꞌa a mbo mə̀ aa, à tswe nɨ̀ ŋ̀ka nyòŋə̀ nɨ̂ ghâ, tâ ŋgàŋàfàꞌâ ghà a kɨ ntswe a adɨgə yìi mə mə̀ tswe ghu aà.If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also.Jn 12:26Taà ghà à ka yǐ kɨɨ ŋentə a ŋû ǹtsɨ̀m yìi mə a fàꞌa a mbo mə̀ aà.If anyone serves me, the Father will honour him.Jn 12:263viproduce the desired effectÀfù ya a fàʼà ghu nû.The medication is having an effect on him.àfàʼàn7/61what one does as a profession2a habitÀâ àfàʼâ yi.That is what he does (negative habit).3workɨ̀fàʼàn3/61work; job2reward; recompense someone for a job well doneÀa tsiʼì Nwì mə à ka yǐ tsɔʼɔ ɨfàʼâ gho a nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ ghû mə ò ghɨ̀rə annu mə̀ aà.It is only God who will reward you for the good you have done for me.ph. v.tsɔʼɔ ɨ̀fàʼàtsɔʼɔ̂3ŋ̀gàŋàfàʼàvar.ŋ̀gàŋəfàʼàn1/101worker2servanttâ ŋgàŋàfàꞌâ ghà a kɨ ntswe a adɨgə yìi mə mə̀ tswe ghu aà.and where I am, there will my servant be also.3hard worker
fàʼâ21vtbrake off (branch of tree, maize from stalk)2vtbranch; branch off; turnÒ ghɛ nyweʼe ghu, ò faʼà ŋ̀ghɛɛ nɨ̂ àbô màʼà.When you get there turn right.
fàʼa mânjìvturn (right or left) at crossroadsm̀fàʼa mânjìbranching at crossroadsto branch at crossroads
fàʼa nɨ̀ ǹtɨɨ̀ gho tsɨ̀mviwork wholeheartedly; be faithfulm̀fàʼa nɨ̀ ǹtɨɨ̀ gho tsɨ̀mfaithfulness; working wholeheartedly; to work wholeheartedly
fàʼà tɨntsùvito break the fast; take breakfast
fàʼànə̂vibroken off, become
fàʼàtə̂viwork a little, work for short time; do a part-time jobfàʼàtə ntsùvthave breakfast; take breakfast
fàʼàtə ntsùph. v. offàʼàtə̂ǹtsùvthave breakfast; take breakfastm̀fàʼàtə ntsùtaking breakfast; having breakfastto have breakfast; to take breakfast
falà1advhere2demhere (emphatic)
fàmbùrə̀màmbùrə̀n19/6white mouse with very fast movements, gerbilsTatera sp.
fàmfàrə̀màmfàrə̀n19/6speckled mousebirdColius striatus