Browse Bafut – English


a
b
d
e
ɛ
f
g
gh
h
i
ɨ
j
k
l
m
n
ŋ
o
p
r
s
t
ts
w
y
z

m


ma1bɨ̀ma1n1/2mother2nfrom the same motherFù à nɨ muma bɨ Ŋgwà.Fuh is the brother of Ngwa (from the same mother).3adjmost important; main
ma2partoneMa yû a yə nɨ̂ yiʼi aa nɨ̂ àkə̀?How does this one concern us?
ma3advvery (intensifier)
ma4artthat; thisMa waà ŋù kaa a lɛ waʼà ghu tswêThat person was not there.Àjàŋ mə à lɛ nswoŋ ma la aa, àyàtə̀ a fɛꞌɛ̀ a tɨtɨ̀ɨ baFarɨsai bo bɨ̀ baSadukai.And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees.Acts 23:7
vtto doubt something, someone. to be uncertain, unsure about something
ma wàà ǹtsùcomp. of mawààǹtsùnlarge mouth/lousy speaker
maàbɨ̀maà1n1/2grandmother2n1/2mother
Maàn1honorific title of women, especially of the wives of the Fon, chiefs and nobles and of a very elderly and respected woman
maalə̂fr. var.mààrə̂vcommit immorality with the Fon’s wifeÒ nɨ Tâlaʼa maalə nɨ̂ àlaʼa?You are an elder in the village, why do you commit such an abomination?
mabèmadjvery big; very much; very large; huge
mâbôbɨ̀mabɨbôcomp. of àbôn1/2thumb
Mabuʼubɨ̀Mabuʼu1n1juju herald, forerunner, a special masquerader who goes before the others and announces arrival of more important group (masquerade or noble or administrative group)2n1masquerader who goes before the sacred society (Kwiʼifor) when it is going out for ceremony (like a death celebration, or sacrifice event) to warn people so they would get out of the way, because the uninitiated are not allowed to see this group. There is penalty for any uninitiated who sees Kwiʼifor.
maburə̀bɨ̀maburə̀1n1/2pregnant woman2n1/2nursing mother
màggyɛ̌ bàKanabàggyɛ̀ bɨKanan1/2Canaanite woman
maghàbə̀bɨ̀maghàbə̀n1/2concubine; girlfriend/boyfriend
mâghàbə̀1n1adultery2n1aged; becomejɨ mâghàbə̀vtcommit adultery
maghoobɨ̀maghoo1n1/2hooded vultureNecrosyrtes monachus2n1/2crow (bird)
mâghumə̀bɨ̀mâghumə̀n1/2tree sp.
majìkə̀n1magic
majùgə̂bɨmajùgə̂var.majwùgə̀n1/2lizard; Agama lizardAgama agama
majwùgə̀bɨ̀majwùgə̀var. ofmajùgə̂nlizard
mâkàbə̀bɨ̀mâkàbə̀n1/2macabo; cocoyamXanthosoma mafaffa
mâkàbə̀ nɨ̀bòònɨŋgûbɨ̀mâkàbə̀ nɨ̀bòònɨŋgûn1/2macabo varietyXanthosoma mafaffa
mâkàbə̀ yî m̀bagɨtə̂bɨ̀mâkàbə̀ bî bagɨtə̂n1/2macabo varietyXanthosoma mafaffa