ɨ̀fàʼàmɨ̀fàʼàcomp. of fàʼâ1n3/61work; jobSynàfàʼà 3work2reward; recompense someone for a job well doneÀa tsiʼì Nwì mə à ka yǐ tsɔʼɔ ɨfàʼâ gho a nɨ̂ ɨ̀bɔ̀ŋ ghû mə ò ghɨ̀rə annu mə̀ aà.It is only God who will reward you for the good you have done for me.tsɔʼɔ ɨ̀fàʼàreward; recompense

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *