ŋ̀gɨʼɨ̀1n9suffering; tormentcomp.yə ŋgɨʼɨ̀yə̂2n9worry; distress; sorrow; anguish; pain3n9punishment4n9judgement; condemnationbii ŋgɨʼɨ̀visufferdɨ̌ ŋgɨʼɨ̀vvtill-treatinflict punishmentfa ŋgɨʼɨ̀vtvitrouble; botherworryannoykurə ŋgɨʼɨ̀vtsuffer extremely; agonize; experience excruciating painwɛʼɛ ŋgɨʼɨ̀vtcarry one's hands on or round the neck when sad or sorrowfulyə ŋgɨʼɨ̀vtsuffer; be afflicted

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *