dàŋə̂1vcross over2vinfectƗ̀fù jî mɔʼɔ ɨ tswe ghu mə bɨ fa a mbo mâburə̀ yìi à tswe nɨ HIV/AIDS aa mə tâ nɨ̀ghɔ̀ɔ̀ nya tsuu wa nu mu wa lǒ dàŋə̀.There are antiretroviral drugs that are given to a pregnant woman with HIV/AIDS to prevent her from transmitting the disease to her baby.dàŋsə̂vcause/help to cross

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *