dɨ̌1vtgivedɨ̌ ŋgɨʼɨ̀1vill-treat2vtinflict punishmentA dɨ ŋgɨʼɨ a nu bɔɔ bya tsiʼì a mbə annù.He he inflicts severe suffering/punishment on the children.Bɨ dɨ̂ ŋ̀gɨʼɨ ghu nu a nsi Pontio Pilato.He suffered under Pontius Pilate.ǹdɨ̌11ger9giving2infto give

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *