də̀ə̀nə̂v.adjgo deep; prolong; sink deep (into sleep)Àjàŋ mə Paul à lɛ sɨ ghàà nɨ̂ àdaŋə nɨghàà aa, Euticus à lɔgɨ̀nə̀ ŋ̀ka ntsɨŋ fɨlo, ǹtɨgə mbwii ndəənə.Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer.ǹdə̀ə̀nə̂1ger9sinking deep (in sleep); prolonging2infto sink deep (in sleep); to prolong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *