gəʼətə̂v.adjbe forlorn; be sadBɨ maʼatə mu a tɨgə ŋgəʼətə ntswe tsiʼì yù.The child was left alone and he sat feeling sad/forlorn.gəʼətə ntswêv.adjbe lonely; be sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *