Browse French


a


àɛ́1prép
à cause deɛ́yôlnáconj
à côté deɛ́ʼkɛ́badv.loc
à l’étroit, êtreɛʼkaŋɓɛnv
à l’intérieurteadv
abandon du domicile conjugalmbɔ́mn
abandonner temporairementɛʼkinv
abandonner, action d’ɛʼkinnəv
abattreɛʼkwɛlv
abcès à l’ainemkáyn
abcès à la gorgeɛpǔm ə́ kíŋɛn
abcès d’origine mystiquemə́leʼn
abcès, grosmkakanmberémn
abeillenyuún
abîméɛɓóynɛpátáʼv.adj
abîmé, êtreɛʼtíbv
abîmerɛʼtíbiyv
abrutirɛʼlemiyv
abstenir, s’ɛʼkiiv