Parcourir le français


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

d


dissimulerɛʼsɔɔv
dissimuler, seɛʼsɔɔbv
distiller, se faireɛʼlɔɔbv
distinctionkɔndɔ́n
divergence de points de vuembensɛ́nn
divergencesm̀pensɛ́nn
divulguer les secretsɛʼkɛɛn də́ kwaŋgoexpr
dizainesnum
doigt de banane-plantainnɔʼɛtɔmn
domaine privéɛkosón
doncpɔ́nadv
dorloterɛʼlɛ́ʼɛv
dormir à côté deɛʼnaŋnəv
dormir avecɛʼnaŋnəv
dosmbúyn
dos rond, faire leɛʼkɔ́ʼɔb ɛ́ têexpr
dos, bas duŋgǔnn
douaneskɔ́stɔmn