Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

e


eau profondendibn
eau stagnanteɛtěŋn
eaux de pluieɛlɛ́nnm̀pɔŋəliyn
eaux mortesməsáán
ébouler, s’ɛʼbwɛləv
écaillerɛʼpubv
écailler, s’ɛʼpubəv
écarquiller les yeuxɛʼhɔndəvɛʼhɛnə də́ mǐyv
écarter, s’ɛʼsɛlɛnv
échangerɛʼweŋsɛnv
échanger, s’ɛʼsɔ̂bsɛnv
échapper, laisserɛʼkɛyv
échellelaln
échouerɛʼkwav
éclairagemtoŋann
éclairerɛʼhɛ́ŋəv
éclater, faireɛʼdúmiyv
éclopéɛpátáʼv.adj
écoleɛsukûln
écorce d’arbreɛkobnɛkob ə́ bwélnmkom2n