Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

l


l’autre jourɛ́ buɛ́dadv
là oùhú jɛ́nadv.loc
là-memehájɛ̌nadv.loc
lacɛdibn
lâcherɛʼjenəv
laideur grossière, hideuxɛkúkún
laisser cuireɛʼɓédv
laisser passerɛʼtómiyv
laisser tomberɛʼmwav
lamantin ?mtuŋguln
lampeɛtúln
lampe tempêteɛtúlə́káŋn
lampe torchetɔ́səlâmn
langagembɔ́yn
langage détournéhɛ́ŋə́lɛ́nɛ́n
langage initiatiquemə́ndáka míndoko-hipɛ́ɛ́expr
laquellemwéépron.intér
largeɛɓámbáln.adj