Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

o


objetnjɔmn
obligé, êtreɛʼkaŋabv
obliger lentement, s’ɛʼkɔ́ɔtid də́...v
obscurcir, s’ɛʼhínvɛʼladv
obscuritéɛʼhíntɛ́nn
observation discrèteɛʼjêʼbəv
observer de prèsɛʼpiisɛnv
observer minutieusementɛʼtɔ̂ŋsɛnv
obstacleɛʼkɔb1v
obstacle, trouver unɛʼkɔb1v
obstruer avecɛʼkɔ́lɔnv
occupationmsɔ́nn
odeurɛlodn
odeur forte de bêteɛnunan
odeur mauvaiseməlaŋn
offrandeɛʼkab1nmumbann
offrir une couvertureɛʼsɛ́l də́ ɛláŋgətəv
ohóǒinterj