Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

q


qualitém̀ɓólɛn.adjmɓôln
qualité, avoir un esprit deɛʼsáŋv
quandpóndán
quand mêmeɛʼkoŋv.aux
quantifierɛʼbud2v
quantité insuffisantembɔmbɔ́adj
quantité minimembɛtɛʼn
quantité minime, enɛʼpɛntəv
quartier d’orangemɓaŋgon
quartier de KolaƐɓɛ́ʼn
quatreɛ́ʼniinnum
queanə́conjɛwápron.relconjnə́conj
queldyéépron.intérnjápron.intér
quelquesdyoŋonɓǎʼadvɛhɔ́ʼnum
quelques-unsdyoŋapron.indéf
quémanderɛʼjɔ́mv
querellempuŋgún
quereller, seɛʼpen2v
questionmsilann
questions, se poser desɛʼsílv
quêtemsɔ́bídn
queuemkǒnn
queue d’oiseauɛʼsɔn
queue leu-leu, à lam̀nɔŋɔ́n mnɔŋɔ́nexpr
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >