Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

r


réintroduireɛʼtimiy ɛ́ têv
relâcher brusquementɛʼsobidv
releverɛʼtɛ́ɛv
religionɛɓasən
rembourser avecɛʼsâbnəv
rembourser une detteɛʼjeb1v
remèdebwaŋgan
remède pour pansementɓolátɔnjén
remerciementməsóman
remonter l’horlogeɛʼwáyv
remuerɛʼsasəv
remuer, seɛʼkubsɛnv
renardḿmwâŋn
renchérirɛʼkobtəv
rencontremɓomtɛnn
rencontre familiale, grandendumbán
rencontre, grandeɛʼɓombán
rencontrer, seɛʼɓomv