Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

r


retraite, prendre saɛʼhúmiyv
retrousser le pagneɛʼkámbalv
retrouver, seɛʼɓomv
rêvendɔ́dn
réveilklɔ́kən
réveiller quelqu’unɛʼnyimv
réveiller une douleurɛʼlûmsɛnv
réveiller, seɛʼnyiməv
révéler une situationɛʼsɔ́ʼɔ ɛ́ têv
revenantmod ə sén
revenir à la vieɛʼpuurəv
revenuɛʼhab2n
revirementmkunbiyn
ribambelle d’enfantsɛʼkɛ̌l ə́ʼ ɓǎnexpr
rictus bilabialmbyɛdn
ridiculiser, faireɛʼmɛ́ŋiyv