Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
œ
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

t


tabletébəlɛn
tableau noirɛɓámɓón
taie (à l’œil)ɛlɔ́ɔdn
taille, de petitemɓoʼɛ́ɛ́n.adj
taire, faireɛʼtimiy ɛ́ têv
taloche sur la têteɛʼkɔ́ɔkɔɔn
tam-tammtɛ́ʼn
tam-tam grandmbɔm ə mtɛ́ʼn
tambourŋgɔmn
tamissɛkɛlɛn
tamiserɛʼsɛŋəv
tampon de fibreskusán
tamponnerɛʼkiltɛnv
taper la poitrine, seɛʼhɛmvɛʼhɛm ɛ́ tev
tarirɛʼlénv
taroɛjǐŋn
taro piléɛsúɓáʼn
tas d’herbes coupées à la foisɛʼkɔb2n