advd’où, oùHú m̀ɓojə má nyɛ̂ʼ nɛ́, mənɔ̌n má maa ká ɛ́ tê.Les garçons sont pour les filles ce que les abeilles sont au miel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *