Bahasa Indonesian - Balantak


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

a


anjing hutan
anjing tanah
anjing, usir
antan
antar, me-
antara
antara, ber-
antara, me--i
antara, pe-
anting-anting
antul, me-
anu
anyam, -an daun
anyam, me-
apa
apa ke-
apa, ke-
apa, me-
apak