Bahasa Indonesian - Balantak


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

b


bagian, ke-
bagian, se-
baguk
bahagian suku
baham, me-
bahan pagar, js
bahas, me-
bahasa
bahwa
baik
baik, me--i
baik, se--nya
bajak
bajak, me-
bajang
bajang-bajang, rumput, js
baje
bajing
bakar