Bahasa Indonesian - Balantak


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

b


balur
balut, me-
bambu
bambu aur
bambu kuning
bambu muda
bambu, air
bambu, js
ban
banci
bandar
bandel
bandeng
banding
bangau putih