آبلا ˈaːb.laːnچہ بازیں کارءِ کنگ یا تپر،تش یا دگہ انچیں چیزیءِ دستءِ شاپگءَ پوست کہ آزگ بِیت اوگوات گِریت او آپ گِریت۔ پاد ہم چہ بازیں شپادءِ راہءَ روَگ یا کوشءِ جنَگءَ انچوش باں۔blisterچھالا