Browse Balochi


پ


پاn.a quarter of a kilo
پابَندpábandپابندadj.bound; tied
پابُندیpábondiپابندیadj.fattened (for slaughter)
پاترْاپpátrápvar.پاتْرَپّpátrappپاتراپn.threat; menacesyn.بیهارbihárتْرَپّانtrappán
پاتۆpátóپاتوn.butterflysyn.مُلّاۆmolláó
پاتئوارpátawárپاتوارn.footfall; the sound of the footstepssyn.پادبْرمشpádbramsh
پاتیاpátyá1n.prayer for the dead2n.servings for the dead
پاٹpáthn.shelfsyn.اَنگیٹیangithiدُکّانیdokkáni
پاٹِکpáthekپاٹکn.an enclosure for stray animals of a village
پاٹَگpáthagvar.پاٹِتpáthetپاٹگv. tr.chop; cut into pieces
پاٹۆ کَنَگpáthó kanagپاٹو کنگv. tr.peelsyn.پاچَگpáchag
پاجامَگpájámagپاجامگn.loose trouserssyn.شَلوارshalwár
پاجیpájin.camel driversyn.بَگجَتّbagjattجَتپانjatpánراپچیrápchiساربانsárbán
پاچَگpáchagvar.پاتکpátkپاچِتpáchetپاچگv. tr.peel; skinsyn.پاٹۆ کَنَگpáthó kanag
پاچِنpáchenپاچنn.billy goat; uncastrated male goat
پادpád1n.foot2n.legپاد آیَگpád áyagپاد آیگ1v. itr.get up; stand up2v. itr. wake up پاد کَنَگpád kanagپاد کنگ1v. tr.make someone stand2v. tr.awakenپادا کَنَگpádá kanagپادا کنگv. tr.put on (of trousers, shoes, socks etc.)
پادارpádáradj.stable; steadfast; unvarying; firm
پاداریpádárin.stability; steadfastness; firmness
پادانpádán1adj.on foot2n.foot mat
پاداناpádánáadv.by footsyn.پَنداpandáپئیادَکاpayádaká
پادبْرمشpádbramshvar.پابْرَمشpábramshپادبرمشn.footfall; the sound of the footstepssyn.پاتئوارpátawár
پادپێچpádpéchپادپیچn.a thick piece of cloth soldiers wrap around their shins; puttee
پادجاهpádjáhn.footboard, running-board, step
پادگێجpádgéjپادگیجn.footstool
پادلوچpádluchadj.barefoot; bare-footedsyn.بێپازئوارbépázawárشَپادshapád
پادمالpádmál1adj.trampled; troddensyn.پالَپاشpálapáshلَگَتمالlagatmál2adj.suppressed; disregarded; violatedsyn.لَگَتمالlagatmál
پادمالیpádmálin.destruction; ruination; suppression
پادمۆشpádmóshپادموشn.a style of camel run
پادونّpádunnپادونn.the side of the bed where one rests his or her feet
پادینکpádinkn.ankle bracelet
پادێنکpádénkvar.پادێگpádégپادینکn.trivet; tripodsyn.کُتِندانkotendán
پاراتpárátn.aid; assistance
پارچpárchn.water jug
پاردومّpárdummvar.پادومّpádummپاردومn.breeching strap; crupper; a strap that passes under the horse's tail to keep the saddle from sliding forward
پارسَنگpársangپارسنگn.counterbalance
پارهpárahn.mercury
پاریpári1adv.last year; one year ago2adj.of the last year, belonging to the last year
پاڑpárhn.tip of the root (of a tree)
پازئوارpázawárپازوارn.footwear; footgear
پاسpás1n.guard-duty; a watch (as on a ship)2n.a quarter of a night; a unit of time consisting of about three hours3n.each occasion when a person wakes up from their sleep at night4n.occasion; opportune time
پاسپانpáspánn.guard; watchmansyn.بُنپانbonpánپانَگpánagنِگَهپانnegahpán
پاسپانیpáspánin.watch; lookout
پاسکێنَگpáskénagvar.پَسکێنَگpaskénagpstپاسکێنتpáskéntپاسکینگ1v. tr.blame; rebuke2v. tr.threaten; warn
پاسگۆpásgóپاسگوn.watch; clocksyn.ساهَتsáhatگَڑیgarhi
پاشکpáshkadj.evident; manifest; unconcealed; apparent; revealed; obvious; conspicuous; clearsyn.آشکارáshkárپَدَّرpaddarدَراdaráزاهِرzáherسَهراsahrá
پاکpákvar.پَهکpahkadj.clean; tidy, pure; neat
پاکدامُنpákdámonپاکدامنadj.chaste; only having sex with the person that you are married to
پاکدامُنیpákdámoniپاکدامنیn.chastity
پاکَڑۆpákarhóvar.پاکوڑاpákurháپاکیڑهpákirhahپاکڑوn.two-seated camel saddle
پاکوَنڈpákwandhپاکونڈn.offering; sacrifice
پاکی1páki1پاکیn.cleanliness; purity; chasteness
پاکی2páki2پاکیn.razor
پاکیزَگیpákizagiپاکیزگیn.cleanliness; purity
پاگpágn.turbansyn.دَستارdastárمَندیلmandilپاگ دئیگpág dayagپاگ دیگv. itr.ripen
پاگاسpágásn.shark
پاگبَندیpágbandiپاگبندیn.inauguration ceremony of a tribal chief etc. by wrapping a turban around his head
پاگواجَهpágwájahپاگواجه1n.chief; leader; ruler2n.chief guest3n.president
پاگواجَهیpágwájahiپاگواجهی1n.leadership, guidance2n.presiding
پاگئوpágawپاگوn.group of crop-sharing peasants
پاگئواpágawáپاگواn.crop-sharing
پالpál1n.omen; divination; presage; auspice2adj.jinxedپال جَنَگpál janagپال جنگv. tr.using probability to predict the likelihood of future events; predict from omens; cast dice for predictionپال کَنَگpál kanagپال کنگv. tr.jinx
پالامpálámn.pack-saddle (of a donkey)
پالایَگpáláyagpstپالاتpálátپالایگv. tr.filter; sieve
پالَپاشpálapáshپالپاشadj.trampledsyn.پادمالpádmálلَگَتمالlagatmál
پالِکpálekvar.پالَکpálakپالکn.spinach
پالۆپpalópپالوپ1n.a noose used to tie an animal2adj.tied; confined
پالێزpálézپالیزn.watermelon garden; melon-field
پانpánn.betel leaf
پانچpánchn.plunder; robbery, looting
پانچُلpáncholپانچلn.claw (of a bird)
پانزدهpánzdahvar.پانزَهpánzahnum.fifteen
پانزدَه‌ رۆچیpánzdah róchiپانزده‌ روچیadj.fortnightly
پانزدهُمیpánzdahomiپانزدهمیord. num.fifteenth
پانَگpánagپانگ1n.protector; attendant; guardsyn.بُنپانbonpánپاسپانpáspánنِگَهپانnegahpán2n.side; a place or position closely adjacent to someone
پانَگیpánagiپانگیn.guard; watch; attendance syn.بُنپانیbonpáni
پاهارشانیpáhárshánin.catharsis
پاهۆpáhóپاهوn.gallowssyn.اێدامédámپاهۆ دئیگpáhó dayagپاهو دیگv. tr.hang someone from the gallows
پایدگpáedagvar.پایدَهpáedahn.profit; benefit; use; gainsyn.سوتّsuttکَٹّkatthنَپnap
پَبّpabbپبn.bat (used in games)
پَبّیpabbiپبیn.batsman
پُپّpoppپپn.lung
پَپُکpapokپپکn.khalal; unripe date fruit with a green skin
پَتّpattvar.پَٹّpatthپتn.unity; trust; cooperationsyn.سَنَّتsannat
پِتpetvar.پِسّpessپتn.father
پت و پیرُکpet o pirokvar.پِسّ و پیرُکpess o pirokپت و پیرکn.ancestors
پِت و ماتpet o mátvar.پِسّ و ماسpess o másپت و ماتn.parents
پَتارpatárپتارn.floating debris
پتارکpetárkn.stepfathersyn.پِسّۆpessó
پَتارَگpatáragpstپَتارتpatártپتارگv. itr.drag away like flood water; spread like a flood
پتایَگpatáyagpstپَتاتpatátپتایگv. itr.wrap; foldsyn.پێچَگpéchagپێڑَگpérhag
پَتّرpattarپترn.sitting matپتّر دئیگpattar dayagپتر دیگv. tr.invite for reconciliation
پَتْرکpatrakپترکn.ferula assa-foetida (a perennial herb); asafoetida; devil’s dung
پُترَگpotragpstپُتِرتpotertپترگ1v. tr.enter2v. tr.sneak into; creep into; seep into; crawl into
پُترونکّputrunkkvar.پُتروکّpotrukkپترونک1n.a wild fruit; berry2n.an edible spring grass
پُترێنَگpotrénagpstپُترێنتpoteréntپترینگv. itr.put in; plug in; stick in; cause to enter
پَتک1patk1پتکn.a tree (plane family)
پَتکێنکpatkénkپتکینکn.small amount of flour used for kneading
پَتلونpatlunپتلونn.trousers
پَتَنpatanپتنadj.wide; broad; flat
پَتنوسpatnusvar.پَتَلونسpatalunsپتنوسn.tray
پِتنهpetnahپتنهn.intrigue; plotsyn.بازیbáziپْرێبprébپَلمَلpalmalپَندلpandalدْرۆهdróhرِپکrepkسازِشsázeshمَکرmakrمَندْرmandrهێلهhélah
پِتنَهسازpetnahsázپتنهسازn.plotter; stirrersyn.پَندَلسازpandalsázچَهچُلبازchahcholbázهێلَهسازhélahsáz
پَتَنیpataniپتنیn.breadth; width; flatness
پَتوpatuپتوn.shawl
پَتۆpatóپتوn.blanketsyn.کَمبَلkambal
پِتیpetiپتی1adj.of father; related to father2n.fatherhood3adj.alien
پَتّیرpattirپتیرadj.unleavened
پُتێنکpoténkپتینک1n.bundled items kept in the storeroom2n.archivesپُتێنک پَٹَّگpoténk patthagپتینک پٹگv. tr.look everywhere for a lost item
پَٹّ1patth1پٹ1n.plain (of land); a flat, sweeping landmasssyn.مئیدانmaydán2adj.wide, open (of space)
پُٹpothپٹn.hair; fursyn.مودmud
پِٹّ1petth1پٹn.curse; damnation
پِٹّ2petth2پٹn.drop (of liquid)syn.تْرَمپtrampکَترهkatrah
پَٹّ و پۆلpatth o pólپٹ و پولn.research; exploration; survey; investigationsyn.تَهکیکtahkik
پَٹَکّpathakkپٹکadj.short; of short stature
پُٹُّکpotthokپٹکadj.tiny; small
پِٹِّکpetthekپٹکn.a small bird
پَٹَکّۆpatthakkóپٹکوadj.short; dwarfsyn.پَٹّۆpatthó
پَٹَگpathagپٹگn.smallpoxsyn.گْرُمپُکgrompok
پَٹَّگ1patthag1پٹگv. itr.explode; burst
پَٹَّگ2patthag2pstپَٹِّتpatthetپٹگv. tr.search for; look forsyn.تْرَکّگtrakkag
پِٹَّگpetthagpstپِٹِّتpetthetپٹگ1v. itr.drip; tricklesyn.چِٹَّگchetthagچِکَّگchekkag2v. itr.get spoiled; be changed into something bad, unpleasant, useless, etc.
پَٹّۆpatthóپٹوadj.short; dwarfsyn.پَٹَکّۆpatthakkó
پِٹّۆکpetthókپٹوکadj.leaking; dripping
پِٹّۆکیpetthókivar.پِٹّێنۆکpetthénókپٹوکیn.pipette
پُٹۆلpotólپٹولn.bundle; pack
پَٹّیpatthiپٹی1n.lady's head bracelet2n.bandage
پِٹّێنَگpetthénagpstپِٹّێنتpetthéntپٹینگ1v. tr.drop2v. itr.change something/somebody good into something bad, unpleasant, useless, etc.
پَجّارpajjárپجارn.identity; introduction
پَجّارۆکpajjárókپجاروک1adj.familiar; acquainted with2n.acquaintance syn.آشناáshnáدْرُستیdrosti
پَجّارۆکیpajjárókiپجاروکیn.acquaintance; acquaintanceship; familiaritysyn.آشناییáshnáiدْرُستیdrosti
پَجّارێنَگpajjárénagpstپَجّارێنتpajjáréntپجارینگv. tr.introduce; make known
پُجّارێنَگpojjárénagpstپُجّارێنتpojjáréntپجارینگv. tr.deliver
پَجّاه آرَگpajjáh áragپجاه آرگv. tr.know; recognize; be acquainted withsyn.جاه آرَگjáh áragدْرُست کَنَگdrost kanag
پَجرpajrvar.پَجِرpajerپجرn.early morning; morning prayers
پُجَّرpojjarپجرn.bushsyn.پُچpoch
پُجّگpojjagvar.پُجِّتpojjetپجگ1v. tr.bear; endure2v. tr.afford3v. tr.arrive; reach
پَچpachvar.پاچpáchپچadj.openپَچ تَرّگpach tarragپچ ترگv. tr.returnsyn.پَد تَرّگpad tarragواتَر بئیگwátar bayagواتَرَّگwátarragپَچ گِرَگpach geragپچ گرگv. tr.take back; seize; snatch
پَچّpacchپچ1n.patch (of cloth) syn.پینَگpinag2n.patch (of skin); blotch
پُچpochپچn.bushsyn.پُجَّرpojjar
پُچّpocchپچn.clothing; clothes; cloth; garmentsyn.اَتلَسatlasپۆشاکpóshákدَرێسdarésگُدgodلِبێسlebés
پِچّpecchپچn.eye gunk; eye puss; sleep
پَچارpachárپچارadj.of low caste
پَچّار pacchár پچار adj.back-biting
پُچُّکpocchokپچکn.a small piece of cloth
پِچُّکpecchokپچکn.a facial expression to convey dislike
پَچَگpachagvar.پَکّگpakkagpstپَتکpatkپچگv. tr.fry; bake
پَچَلpachalپچلadj.untidy; messy
پَد1pad1پدn.step; foot-print; tracesyn.پئیرَدpayrad
پَد2pad2پد1adv.later; then, afterwards; after2adv.behind, backپَد تَرّگpad tarragپد ترگv. itr.return; come backsyn.پَچ تَرّگpach tarragواتَر بئیگwátar bayagواتَرَّگwátarragپَد کِنزَگpad kenzagپد کنزگv. itr.retreatsyn.پَد گَردَگpad gardagپَد گَردَگpad gardagپد گردگv. itr.retreatsyn.پَد کِنزَگpad kenzag
پَداpadáپدا1adv.againsyn.دُمباراdombárá2adv.behind; backپَدا آیَگpadá áyagپدا آیگ1v. itr.come again2v. itr.follow; chase
پدانکpadánkvar.پَدیانکpadyánk1n.ladder2n.stairs; stairway; staircasesyn.نَردئوانnardawán
پداییpadáiadv.back; backwardsyn.پَدَکاbackپَدۆییpadói
پَدپَدیpadpadiپدپدیadj.lastsyn.گُڈّیgoddhi
پَددْرَهَگpaddrahagpstپَددْرَهِتpaddrahetپددرهگv. itr.be scared; have a sudden attack of frightsyn.گُڑَگgorhag
پَدَّرpaddarvar.پَدَّراpaddaráپدرadj.clear; evident; revealed; apparentsyn.آشکارáshkárپاشکpáshkدَراdaráزاهِرzáherسَهراsahrá
پَدَرْدpadardپدردadj.hurt; painedsyn.دِلپَدردdelpadard
پَدرُمبpadrombپدرمب1n.rearguard2n.followers
پِدرَندpedrandvar.پِسرَندpesrandپدرندn.paternal lineage
پَدرێچpadréchپدریچn.generationsyn.اۆبادَگóbádagنَسلnasl
پَدِکpadekپدکn.colostrum boiled and mixed with other milksyn.بُهلیگbohligسْرُشَّگsrosshagشِشَگsheshagکَٹkath
پَدَکاbackپدکاadv.back; backwardsyn.پداییpadáiپَدۆییpadói
پَدَگpadagپدگn.step (of stairs)
پَدگوَشیpadgwashiپدگوشیn.backbiting
پَدَگیpadagiپدگی1n.poplar grove2n.shepherd's stick
پدگیرpadgirvar.پَدگِرpadgern.tracker; someone who tracks animals, a lost person or a thief by following their stepssyn.رَدزَنradzan
پَدمان‌پَدpadmánpadپدمان‌پدadv.one after the other; continuously
پَدمُزّpadmozzپدمزn.punishment; payback
پَدمَنتَگpadmantagپدمنتگadj.backward; undevelopedپَدمَنتَگ دارَگpadmantag dáragپدمنتگ دارگv. tr.keep a person or a group of people backward for political reasons
پَدمَنتَگیpadmantagiپدمنتگیn.backwardness; undevelopment
پُدۆمpodómvar.پُدُمpodomپدومn.dungsyn.پۆمَلpómalلِڈّleddh
پَدۆییpadóiپدوییadv.back; behindsyn.پداییpadáiپَدَکاback
پَدیpadiپدیadj.rear
پَڈّpaddhپڈ1n.chick; baby birdsyn.پَڈُّلpaddhol2n.a general word for baby animals
پِڈّpeddhپڈ1n.stomach2n.earlobe
پَڈُّلpaddholپڈل1n.a general word for baby animals2n.chick; baby birdsyn.پَڈّpaddh
پِڈّیpeddhiپڈی1n.day labourer2n.gluttonsyn.رِڈّreddhلاپیlápiهَڑَکَّهیharhakkahi
پَر1par1پرn.feathersyn.بانزُلbánzol
پُرporپرn.ash; ashessyn.جَسjas
پُرّporrپر1adj.full; filled2adj.complete; whole
پِر بَندَگperbandagپر بندگ1v. tr.compose (of poetry)2v. tr.disguise
پِر تَرّگper tarragvar.بِر تَرّگber tarragپر ترگv. itr.turn back; return
پِر دئیگper dayagvar.بِر دئیگber dayagپر دیگv. tr.cover; hide
پِر کَنَگper kanagvar.بِر کَنَگber kanagپر کنگ1v. tr.put on2v. tr.load onto3v. tr.add
پِر گِرَگper geragvar.بِر گِرَگ ber geragپر گرگ1v. tr.measure; take measurement2v. tr.cover; hide
پُرّاپporrápپراپn.female camel, cow, buffalo etc. that has reached adolescence
پَرارparárپرارn.escape
پَراریparáriپراریadj.on the run
پَرّامparrámپرامn.each turn of continual occurrences
پَرّامَگparrámagpstپَرّامِتparrámetپرامگv. tr.betray; cheatsyn.دْرۆهَگdróhagدْرۆهَگdróhagرَد دئیگrad dayagرێپێنَگrépénagگَلایَگgaláyag
پُرانیporánivar.پُرانیگporánigپرانیn.bread baked in warm sandsyn.وَریwari
پْراهpráhپراهadj.wide; broad; spacious; vastsyn.شاهبیتsháhbitشاهِگانsháhegánشَهشِنابshahshenáb
پُراِهتبارporehtebárپراهتبارadj.dependable; reliable; trustworthy
پْراهیpráhiپراهیn.width; breadth; vastness; spaciousnesssyn.شاهِگانیsháhegáni
پُربَرporbarپربرadj.fruitful (of a tree)
پِربَندperbandپربندn.poem; poetry
پِربَهاperbaháپربهاn.bid (purchase offer)
پُربێسَهporbésahپربیسهadj.confident
پَرپُکparpokپرپکn.a small tree with red flowers
پُرتوانportwánvar.پُرتئوانportawánپرتوانadj.powerfulsyn.پُرواکporwákزۆرمَندzórmand
پُرجۆشporjóshپرجوشadj.intense; full of enthusiasm
پَرچاparchávar.پَچےpachéپرچاadv.whysyn.چیاchiá
پَرداچpardáchپرداچn.wedding goods, including dresses and other necessary items, provided by the groom to the bride
پُردانpordánپردانn.ashtray
پَردگpardagپردگn.curtain; cover
پَردوکpardukپردوکn.tecomella undulata; rohida (a medium-sized tree)
پِردئوسperdawsپردوسn.paradisesyn.بِهِشتbeheshtجَنَّتjannat
پردئیسpardaysپردیسn.foreign landsyn.دَرانڈێهdarándhéhدَرمُلکdarmolkوَلایِتwaláet
پَرزparzپرزn.duty; obligation
پُرزporzپرزn.fluff
پَرزِندparzendپرزندn.childsyn.ائولادawládپُشتپَدposhtpadچُکّchokkزَهگzahg
پَرزِندیparzandiپرزندیadj.of or related to a child
پُرزۆرporzórپرزورadj.powerful; strongsyn.تَکَڑاtakarháٹئیٹthaythزۆرمَندzórmand
پَرزۆنَگparzónagvar.پرزۆنَکparzónakپرزونگn.tableclothsyn.سُپرهsoprah
پُرسporsپرسn.mourning sessionssyn.سوگsougپُرس دارَگpors dáragپرس دارگv. tr.hold mourning sessions for dead relatives
پَرَستِشparasteshپرستشn.worshipsyn.اِبادَتebádat
پَرَستِشگاهparasteshgáhپرستشگاهn.place of worshipsyn.اِبادَتگاهebádatgáh
پُرسجاهporsjáhپرسجاهn.place where mourning sittings are held
پُرسَگporsagpstپُرسِتporsetپرسگv. tr.ask; question; enquiresyn.پۆلگpólagجُست کَنَگjost kanagجُست گِرَگjost geragسۆج کَنَگsój kanag
پُرسنامَهporsnámahپرسنامهn.condolence (expressed by visiting the grieving family)
پُرسۆبporsóbپرسوبadj.successful; winningsyn.سۆبمَندsóbmandسۆبێنsóbén
پُرسیporsiپرسی1adj.related to mourning2n.participant of mourning sessions
پُرسیگporsigپرسیگ1adj.mourning; mournful; grievingsyn.سوگیگsugigسوگیگsugig2adj.sorrowful
پُرشانporshánپرشانadj.glorioussyn.بۆهێرbóhérپُرشئوکَتporshawkatمَزَنشانmazanshán
پْرُشت و پْرۆشprosht o próshپرشت و پروش1n.sabotage2n.division; disunity
پْرُشتانکproshtánkپرشتانکn.change (money)syn.پْرۆشprósh
پْرُشَگproshagpstپْرُشتproshtپرشگv. itr.break; crack; burst
پُرشئوکَتporshawkatپرشوکتadj.glorioussyn.بۆهێرbóhérپُرشانporshánمَزَنشانmazanshán
پُرشَهمporshahmپرشهمadj.shiny; brightsyn.دْرَپشناکdrapshnákدْرَپشۆکdrapshókرُژناrozhnáشَهمناکshahmnákشَهمۆکshahmók
پَرکparkپرکn.differencesyn.پێرpérدِگَریdegari
پِرِّکperrekپرکn.dragonfly
پُرکئیپporkaypپرکیپadj.enjoyable; pleasing
پَرّگ1parrag1پرگn.wheel
پَرّگ2parrag2pstپَرِّتparretپرگv. itr.fly away; jump off
پُرگporgپرگn.napesyn.چَکّchakk
پَرمانparmánپرمانn.order, command
پَرمانبَردارparmánbardárپرمانبردارadj.obedientsyn.پَرمانزورparmánzurهَبَرزورhabarzur
پَرمانزورparmánzurپرمانزور1adj.obedientsyn.پَرمانبَردارparmánbardárهَبَرزورhabarzur2adj.submissive
پَرمایشparmáeshپرمایشn.demand; wish
پَرمایَگparmáyagpstپَرماتparmátپرمایگ1v. tr.cause someone to do something2v. tr.order; command
پَرَمپۆشparampóshvar.پَرَنپۆشیparanpóshiپرمپوشadv.third day from today
پُرمَڑاهpormarháhپرمڑاهadj.honourable; respectable; with high moralssyn.اِزَّتدارezzatdárاِزَّتمَندezzatmandبۆهێرbóhérشَرَپدارsharapdárشَرَپمَندsharapmand
پُرمِهرpormehrپرمهرadj.loving; kindsyn.مِهرَبانmehrabán
پْرِنچَگprenchagpstپْرِتکpretkپْرِنچِتprenchetپْرِهتprehtپرنچگv. tr.press, squeeze; rub, push; kneadsyn.گْرُنچَگgronchag
پَرُندparondپرندn.a multi-strand rope to climb date palm treesyn.تۆرtór
پَرَندۆشیparandóshiپرندوشیadv.the night before last
پَرَنگیparangiپرنگیadj.European
پُرواکporwákپرواکadj.powerful; having authoritysyn.پُرتوانportwánزۆرمَندzórmand
پَرواهparwáhپرواهn.care; fearsyn.باکbák
پَروَردِگارParwardegárپروردگارn.Sustainer; Providersyn.ربّRabbهُداHodáهُداوَندHodáwand
پْرۆشpróshپروش1n.defeat; loss2n.change (of currency)syn.پْرُشتانکproshtánk
پْرۆشَگpróshagpstپْرۆشتpróshtپروشگ1v. tr.break; break up; 2v. tr.change currency into smaller units
پُرّۆکporrókپروکn.braggart; show-offsyn.بَٹاکبازbathákbázزَبَرّۆکzabarrók
پَریpariپریn.fairy
پُریporiپریn.midge; mosquitosyn.پَشّگpasshagسُنٹۆsonthóشاشکsháshkشَپی‌ مَکِسکshapi makesk
پُرّیporriپریn.fullness
پِریاتperyátvar.پِریادperyádپریاتn.call; cry for help
پَریزاتparizátپریزاتadj.beautiful; fairy-like
پْریشتَگprishtagpstپْریشتِتprishtetپریشتگv. itr.snort (with laughter), laugh through one’s nose
پْریشکprishkپریشک1n.particle; grain2n.spark (of fire)
پْرێبprébپریبn.fraud; trick; deceptionsyn.بازیbáziپِتنهpetnahپَلمَلpalmalپَندلpandalدْرۆهdróhرِپکrepkسازِشsázeshمَکرmakrمَندْرmandrهێلهhélah
پُسپُسposposپسپسn.the act of whisperingsyn.سُکسُکsoksokهَلوَتhalwat
پْرێشانpréshánپریشانadj.worried; upsetsyn.بێتاهیرbétáhirتَپَرکَهtaparkahتَکانسُرtakánsorدِلتَنگdeltangدِلگیرdelgirگَمناکgamnákگَمناکgamnákگَمیگgamigمُلۆرmolórمۆنجاmónjáمۆنڈارmóndhárنِگرانnegrán
پُستpostپستn.post; mailsyn.ٹَپالthapálڈاکdhák
پْرێشتَگpréshtagvar.پَرِشتَگpareshtagپَرِشتَهpareshtahپریشتگn.angelsyn.مَلایکmaláek
پِستۆلpestólپستولn.pistolsyn.پێژدَهpézhdahوَتاسwatás
پِستهpestahپستهn.pistachio
پِرّێنَگperrénagpstپِرّێنتperréntپرینگv. tr.make fly off; throw a long way away
پُست‌هانَهposthánahپست‌هانهn.post-officesyn.ٹَپال‌‌گِسthapálgesڈاک‌هانهdhákhána
پِڑperhپڑn.field; ground
پُسّگpossagپسگn.sonsyn.بَچّbacch
پَڑَگparhagpstپَڑِتparhetپڑگv. tr.gibber; babble; ramble; jabbersyn.رَپَٹَگrapathagرَٹَگrathagلَبَجَگlabajag
پَڑۆکparhókپڑوکn.tattlersyn.رَپَٹۆکrapathókرَٹۆکrathók
پَسُندpasondvar.پَسُّندpassondپسندn.choice; admiration; selection; likingsyn.دۆستdóst
پُڑیporhiپڑیn.wrapped powder


 

Browse Balochi

پ


پاn.a quarter of a kilo
پابَندpábandپابندadj.bound; tied
پابُندیpábondiپابندیadj.fattened (for slaughter)
پاترْاپpátrápvar.پاتْرَپّpátrappپاتراپn.threat; menacesyn.بیهارbihárتْرَپّانtrappán
پاتۆpátóپاتوn.butterflysyn.مُلّاۆmolláó
پاتئوارpátawárپاتوارn.footfall; the sound of the footstepssyn.پادبْرمشpádbramsh
پاتیاpátyá1n.prayer for the dead2n.servings for the dead
پاٹpáthn.shelfsyn.اَنگیٹیangithiدُکّانیdokkáni
پاٹِکpáthekپاٹکn.an enclosure for stray animals of a village
پاٹَگpáthagvar.پاٹِتpáthetپاٹگv. tr.chop; cut into pieces
پاٹۆ کَنَگpáthó kanagپاٹو کنگv. tr.peelsyn.پاچَگpáchag
پاجامَگpájámagپاجامگn.loose trouserssyn.شَلوارshalwár
پاجیpájin.camel driversyn.بَگجَتّbagjattجَتپانjatpánراپچیrápchiساربانsárbán
پاچَگpáchagvar.پاتکpátkپاچِتpáchetپاچگv. tr.peel; skinsyn.پاٹۆ کَنَگpáthó kanag
پاچِنpáchenپاچنn.billy goat; uncastrated male goat
پادpád1n.foot2n.legپاد آیَگpád áyagپاد آیگ1v. itr.get up; stand up2v. itr. wake up پاد کَنَگpád kanagپاد کنگ1v. tr.make someone stand2v. tr.awakenپادا کَنَگpádá kanagپادا کنگv. tr.put on (of trousers, shoes, socks etc.)
پادارpádáradj.stable; steadfast; unvarying; firm
پاداریpádárin.stability; steadfastness; firmness
پادانpádán1adj.on foot2n.foot mat
پاداناpádánáadv.by footsyn.پَنداpandáپئیادَکاpayádaká
پادبْرمشpádbramshvar.پابْرَمشpábramshپادبرمشn.footfall; the sound of the footstepssyn.پاتئوارpátawár
پادپێچpádpéchپادپیچn.a thick piece of cloth soldiers wrap around their shins; puttee
پادجاهpádjáhn.footboard, running-board, step
پادگێجpádgéjپادگیجn.footstool
پادلوچpádluchadj.barefoot; bare-footedsyn.بێپازئوارbépázawárشَپادshapád
پادمالpádmál1adj.trampled; troddensyn.پالَپاشpálapáshلَگَتمالlagatmál2adj.suppressed; disregarded; violatedsyn.لَگَتمالlagatmál
پادمالیpádmálin.destruction; ruination; suppression
پادمۆشpádmóshپادموشn.a style of camel run
پادونّpádunnپادونn.the side of the bed where one rests his or her feet
پادینکpádinkn.ankle bracelet
پادێنکpádénkvar.پادێگpádégپادینکn.trivet; tripodsyn.کُتِندانkotendán
پاراتpárátn.aid; assistance
پارچpárchn.water jug
پاردومّpárdummvar.پادومّpádummپاردومn.breeching strap; crupper; a strap that passes under the horse's tail to keep the saddle from sliding forward
پارسَنگpársangپارسنگn.counterbalance
پارهpárahn.mercury
پاریpári1adv.last year; one year ago2adj.of the last year, belonging to the last year
پاڑpárhn.tip of the root (of a tree)
پازئوارpázawárپازوارn.footwear; footgear
پاسpás1n.guard-duty; a watch (as on a ship)2n.a quarter of a night; a unit of time consisting of about three hours3n.each occasion when a person wakes up from their sleep at night4n.occasion; opportune time
پاسپانpáspánn.guard; watchmansyn.بُنپانbonpánپانَگpánagنِگَهپانnegahpán
پاسپانیpáspánin.watch; lookout
پاسکێنَگpáskénagvar.پَسکێنَگpaskénagpstپاسکێنتpáskéntپاسکینگ1v. tr.blame; rebuke2v. tr.threaten; warn
پاسگۆpásgóپاسگوn.watch; clocksyn.ساهَتsáhatگَڑیgarhi
پاشکpáshkadj.evident; manifest; unconcealed; apparent; revealed; obvious; conspicuous; clearsyn.آشکارáshkárپَدَّرpaddarدَراdaráزاهِرzáherسَهراsahrá
پاکpákvar.پَهکpahkadj.clean; tidy, pure; neat
پاکدامُنpákdámonپاکدامنadj.chaste; only having sex with the person that you are married to
پاکدامُنیpákdámoniپاکدامنیn.chastity
پاکَڑۆpákarhóvar.پاکوڑاpákurháپاکیڑهpákirhahپاکڑوn.two-seated camel saddle
پاکوَنڈpákwandhپاکونڈn.offering; sacrifice
پاکی1páki1پاکیn.cleanliness; purity; chasteness
پاکی2páki2پاکیn.razor
پاکیزَگیpákizagiپاکیزگیn.cleanliness; purity
پاگpágn.turbansyn.دَستارdastárمَندیلmandilپاگ دئیگpág dayagپاگ دیگv. itr.ripen
پاگاسpágásn.shark
پاگبَندیpágbandiپاگبندیn.inauguration ceremony of a tribal chief etc. by wrapping a turban around his head
پاگواجَهpágwájahپاگواجه1n.chief; leader; ruler2n.chief guest3n.president
پاگواجَهیpágwájahiپاگواجهی1n.leadership, guidance2n.presiding
پاگئوpágawپاگوn.group of crop-sharing peasants
پاگئواpágawáپاگواn.crop-sharing
پالpál1n.omen; divination; presage; auspice2adj.jinxedپال جَنَگpál janagپال جنگv. tr.using probability to predict the likelihood of future events; predict from omens; cast dice for predictionپال کَنَگpál kanagپال کنگv. tr.jinx
پالامpálámn.pack-saddle (of a donkey)
پالایَگpáláyagpstپالاتpálátپالایگv. tr.filter; sieve
پالَپاشpálapáshپالپاشadj.trampledsyn.پادمالpádmálلَگَتمالlagatmál
پالِکpálekvar.پالَکpálakپالکn.spinach
پالۆپpalópپالوپ1n.a noose used to tie an animal2adj.tied; confined
پالێزpálézپالیزn.watermelon garden; melon-field
پانpánn.betel leaf
پانچpánchn.plunder; robbery, looting
پانچُلpáncholپانچلn.claw (of a bird)
پانزدهpánzdahvar.پانزَهpánzahnum.fifteen
پانزدَه‌ رۆچیpánzdah róchiپانزده‌ روچیadj.fortnightly
پانزدهُمیpánzdahomiپانزدهمیord. num.fifteenth
پانَگpánagپانگ1n.protector; attendant; guardsyn.بُنپانbonpánپاسپانpáspánنِگَهپانnegahpán2n.side; a place or position closely adjacent to someone
پانَگیpánagiپانگیn.guard; watch; attendance syn.بُنپانیbonpáni
پاهارشانیpáhárshánin.catharsis
پاهۆpáhóپاهوn.gallowssyn.اێدامédámپاهۆ دئیگpáhó dayagپاهو دیگv. tr.hang someone from the gallows
پایدگpáedagvar.پایدَهpáedahn.profit; benefit; use; gainsyn.سوتّsuttکَٹّkatthنَپnap
پَبّpabbپبn.bat (used in games)
پَبّیpabbiپبیn.batsman
پُپّpoppپپn.lung
پَپُکpapokپپکn.khalal; unripe date fruit with a green skin
پَتّpattvar.پَٹّpatthپتn.unity; trust; cooperationsyn.سَنَّتsannat
پِتpetvar.پِسّpessپتn.father
پت و پیرُکpet o pirokvar.پِسّ و پیرُکpess o pirokپت و پیرکn.ancestors
پِت و ماتpet o mátvar.پِسّ و ماسpess o másپت و ماتn.parents
پَتارpatárپتارn.floating debris
پتارکpetárkn.stepfathersyn.پِسّۆpessó
پَتارَگpatáragpstپَتارتpatártپتارگv. itr.drag away like flood water; spread like a flood
پتایَگpatáyagpstپَتاتpatátپتایگv. itr.wrap; foldsyn.پێچَگpéchagپێڑَگpérhag
پَتّرpattarپترn.sitting matپتّر دئیگpattar dayagپتر دیگv. tr.invite for reconciliation
پَتْرکpatrakپترکn.ferula assa-foetida (a perennial herb); asafoetida; devil’s dung
پُترَگpotragpstپُتِرتpotertپترگ1v. tr.enter2v. tr.sneak into; creep into; seep into; crawl into
پُترونکّputrunkkvar.پُتروکّpotrukkپترونک1n.a wild fruit; berry2n.an edible spring grass
پُترێنَگpotrénagpstپُترێنتpoteréntپترینگv. itr.put in; plug in; stick in; cause to enter
پَتک1patk1پتکn.a tree (plane family)
پَتکێنکpatkénkپتکینکn.small amount of flour used for kneading
پَتلونpatlunپتلونn.trousers
پَتَنpatanپتنadj.wide; broad; flat
پَتنوسpatnusvar.پَتَلونسpatalunsپتنوسn.tray
پِتنهpetnahپتنهn.intrigue; plotsyn.بازیbáziپْرێبprébپَلمَلpalmalپَندلpandalدْرۆهdróhرِپکrepkسازِشsázeshمَکرmakrمَندْرmandrهێلهhélah
پِتنَهسازpetnahsázپتنهسازn.plotter; stirrersyn.پَندَلسازpandalsázچَهچُلبازchahcholbázهێلَهسازhélahsáz
پَتَنیpataniپتنیn.breadth; width; flatness
پَتوpatuپتوn.shawl
پَتۆpatóپتوn.blanketsyn.کَمبَلkambal
پِتیpetiپتی1adj.of father; related to father2n.fatherhood3adj.alien
پَتّیرpattirپتیرadj.unleavened
پُتێنکpoténkپتینک1n.bundled items kept in the storeroom2n.archivesپُتێنک پَٹَّگpoténk patthagپتینک پٹگv. tr.look everywhere for a lost item
پَٹّ1patth1پٹ1n.plain (of land); a flat, sweeping landmasssyn.مئیدانmaydán2adj.wide, open (of space)
پُٹpothپٹn.hair; fursyn.مودmud
پِٹّ1petth1پٹn.curse; damnation
پِٹّ2petth2پٹn.drop (of liquid)syn.تْرَمپtrampکَترهkatrah
پَٹّ و پۆلpatth o pólپٹ و پولn.research; exploration; survey; investigationsyn.تَهکیکtahkik
پَٹَکّpathakkپٹکadj.short; of short stature
پُٹُّکpotthokپٹکadj.tiny; small
پِٹِّکpetthekپٹکn.a small bird
پَٹَکّۆpatthakkóپٹکوadj.short; dwarfsyn.پَٹّۆpatthó
پَٹَگpathagپٹگn.smallpoxsyn.گْرُمپُکgrompok
پَٹَّگ1patthag1پٹگv. itr.explode; burst
پَٹَّگ2patthag2pstپَٹِّتpatthetپٹگv. tr.search for; look forsyn.تْرَکّگtrakkag
پِٹَّگpetthagpstپِٹِّتpetthetپٹگ1v. itr.drip; tricklesyn.چِٹَّگchetthagچِکَّگchekkag2v. itr.get spoiled; be changed into something bad, unpleasant, useless, etc.
پَٹّۆpatthóپٹوadj.short; dwarfsyn.پَٹَکّۆpatthakkó
پِٹّۆکpetthókپٹوکadj.leaking; dripping
پِٹّۆکیpetthókivar.پِٹّێنۆکpetthénókپٹوکیn.pipette
پُٹۆلpotólپٹولn.bundle; pack
پَٹّیpatthiپٹی1n.lady's head bracelet2n.bandage
پِٹّێنَگpetthénagpstپِٹّێنتpetthéntپٹینگ1v. tr.drop2v. itr.change something/somebody good into something bad, unpleasant, useless, etc.
پَجّارpajjárپجارn.identity; introduction
پَجّارۆکpajjárókپجاروک1adj.familiar; acquainted with2n.acquaintance syn.آشناáshnáدْرُستیdrosti
پَجّارۆکیpajjárókiپجاروکیn.acquaintance; acquaintanceship; familiaritysyn.آشناییáshnáiدْرُستیdrosti
پَجّارێنَگpajjárénagpstپَجّارێنتpajjáréntپجارینگv. tr.introduce; make known
پُجّارێنَگpojjárénagpstپُجّارێنتpojjáréntپجارینگv. tr.deliver
پَجّاه آرَگpajjáh áragپجاه آرگv. tr.know; recognize; be acquainted withsyn.جاه آرَگjáh áragدْرُست کَنَگdrost kanag
پَجرpajrvar.پَجِرpajerپجرn.early morning; morning prayers
پُجَّرpojjarپجرn.bushsyn.پُچpoch
پُجّگpojjagvar.پُجِّتpojjetپجگ1v. tr.bear; endure2v. tr.afford3v. tr.arrive; reach
پَچpachvar.پاچpáchپچadj.openپَچ تَرّگpach tarragپچ ترگv. tr.returnsyn.پَد تَرّگpad tarragواتَر بئیگwátar bayagواتَرَّگwátarragپَچ گِرَگpach geragپچ گرگv. tr.take back; seize; snatch
پَچّpacchپچ1n.patch (of cloth) syn.پینَگpinag2n.patch (of skin); blotch
پُچpochپچn.bushsyn.پُجَّرpojjar
پُچّpocchپچn.clothing; clothes; cloth; garmentsyn.اَتلَسatlasپۆشاکpóshákدَرێسdarésگُدgodلِبێسlebés
پِچّpecchپچn.eye gunk; eye puss; sleep
پَچارpachárپچارadj.of low caste
پَچّار pacchár پچار adj.back-biting
پُچُّکpocchokپچکn.a small piece of cloth
پِچُّکpecchokپچکn.a facial expression to convey dislike
پَچَگpachagvar.پَکّگpakkagpstپَتکpatkپچگv. tr.fry; bake
پَچَلpachalپچلadj.untidy; messy
پَد1pad1پدn.step; foot-print; tracesyn.پئیرَدpayrad
پَد2pad2پد1adv.later; then, afterwards; after2adv.behind, backپَد تَرّگpad tarragپد ترگv. itr.return; come backsyn.پَچ تَرّگpach tarragواتَر بئیگwátar bayagواتَرَّگwátarragپَد کِنزَگpad kenzagپد کنزگv. itr.retreatsyn.پَد گَردَگpad gardagپَد گَردَگpad gardagپد گردگv. itr.retreatsyn.پَد کِنزَگpad kenzag
پَداpadáپدا1adv.againsyn.دُمباراdombárá2adv.behind; backپَدا آیَگpadá áyagپدا آیگ1v. itr.come again2v. itr.follow; chase
پدانکpadánkvar.پَدیانکpadyánk1n.ladder2n.stairs; stairway; staircasesyn.نَردئوانnardawán
پداییpadáiadv.back; backwardsyn.پَدَکاbackپَدۆییpadói
پَدپَدیpadpadiپدپدیadj.lastsyn.گُڈّیgoddhi
پَددْرَهَگpaddrahagpstپَددْرَهِتpaddrahetپددرهگv. itr.be scared; have a sudden attack of frightsyn.گُڑَگgorhag
پَدَّرpaddarvar.پَدَّراpaddaráپدرadj.clear; evident; revealed; apparentsyn.آشکارáshkárپاشکpáshkدَراdaráزاهِرzáherسَهراsahrá
پَدَرْدpadardپدردadj.hurt; painedsyn.دِلپَدردdelpadard
پَدرُمبpadrombپدرمب1n.rearguard2n.followers
پِدرَندpedrandvar.پِسرَندpesrandپدرندn.paternal lineage
پَدرێچpadréchپدریچn.generationsyn.اۆبادَگóbádagنَسلnasl
پَدِکpadekپدکn.colostrum boiled and mixed with other milksyn.بُهلیگbohligسْرُشَّگsrosshagشِشَگsheshagکَٹkath
پَدَکاbackپدکاadv.back; backwardsyn.پداییpadáiپَدۆییpadói
پَدَگpadagپدگn.step (of stairs)
پَدگوَشیpadgwashiپدگوشیn.backbiting
پَدَگیpadagiپدگی1n.poplar grove2n.shepherd's stick
پدگیرpadgirvar.پَدگِرpadgern.tracker; someone who tracks animals, a lost person or a thief by following their stepssyn.رَدزَنradzan
پَدمان‌پَدpadmánpadپدمان‌پدadv.one after the other; continuously
پَدمُزّpadmozzپدمزn.punishment; payback
پَدمَنتَگpadmantagپدمنتگadj.backward; undevelopedپَدمَنتَگ دارَگpadmantag dáragپدمنتگ دارگv. tr.keep a person or a group of people backward for political reasons
پَدمَنتَگیpadmantagiپدمنتگیn.backwardness; undevelopment
پُدۆمpodómvar.پُدُمpodomپدومn.dungsyn.پۆمَلpómalلِڈّleddh
پَدۆییpadóiپدوییadv.back; behindsyn.پداییpadáiپَدَکاback
پَدیpadiپدیadj.rear
پَڈّpaddhپڈ1n.chick; baby birdsyn.پَڈُّلpaddhol2n.a general word for baby animals
پِڈّpeddhپڈ1n.stomach2n.earlobe
پَڈُّلpaddholپڈل1n.a general word for baby animals2n.chick; baby birdsyn.پَڈّpaddh
پِڈّیpeddhiپڈی1n.day labourer2n.gluttonsyn.رِڈّreddhلاپیlápiهَڑَکَّهیharhakkahi
پَر1par1پرn.feathersyn.بانزُلbánzol
پُرporپرn.ash; ashessyn.جَسjas
پُرّporrپر1adj.full; filled2adj.complete; whole
پِر بَندَگperbandagپر بندگ1v. tr.compose (of poetry)2v. tr.disguise
پِر تَرّگper tarragvar.بِر تَرّگber tarragپر ترگv. itr.turn back; return
پِر دئیگper dayagvar.بِر دئیگber dayagپر دیگv. tr.cover; hide
پِر کَنَگper kanagvar.بِر کَنَگber kanagپر کنگ1v. tr.put on2v. tr.load onto3v. tr.add
پِر گِرَگper geragvar.بِر گِرَگ ber geragپر گرگ1v. tr.measure; take measurement2v. tr.cover; hide
پُرّاپporrápپراپn.female camel, cow, buffalo etc. that has reached adolescence
پَرارparárپرارn.escape
پَراریparáriپراریadj.on the run
پَرّامparrámپرامn.each turn of continual occurrences
پَرّامَگparrámagpstپَرّامِتparrámetپرامگv. tr.betray; cheatsyn.دْرۆهَگdróhagدْرۆهَگdróhagرَد دئیگrad dayagرێپێنَگrépénagگَلایَگgaláyag
پُرانیporánivar.پُرانیگporánigپرانیn.bread baked in warm sandsyn.وَریwari
پْراهpráhپراهadj.wide; broad; spacious; vastsyn.شاهبیتsháhbitشاهِگانsháhegánشَهشِنابshahshenáb
پُراِهتبارporehtebárپراهتبارadj.dependable; reliable; trustworthy
پْراهیpráhiپراهیn.width; breadth; vastness; spaciousnesssyn.شاهِگانیsháhegáni
پُربَرporbarپربرadj.fruitful (of a tree)
پِربَندperbandپربندn.poem; poetry
پِربَهاperbaháپربهاn.bid (purchase offer)
پُربێسَهporbésahپربیسهadj.confident
پَرپُکparpokپرپکn.a small tree with red flowers
پُرتوانportwánvar.پُرتئوانportawánپرتوانadj.powerfulsyn.پُرواکporwákزۆرمَندzórmand
پُرجۆشporjóshپرجوشadj.intense; full of enthusiasm
پَرچاparchávar.پَچےpachéپرچاadv.whysyn.چیاchiá
پَرداچpardáchپرداچn.wedding goods, including dresses and other necessary items, provided by the groom to the bride
پُردانpordánپردانn.ashtray
پَردگpardagپردگn.curtain; cover
پَردوکpardukپردوکn.tecomella undulata; rohida (a medium-sized tree)
پِردئوسperdawsپردوسn.paradisesyn.بِهِشتbeheshtجَنَّتjannat
پردئیسpardaysپردیسn.foreign landsyn.دَرانڈێهdarándhéhدَرمُلکdarmolkوَلایِتwaláet
پَرزparzپرزn.duty; obligation
پُرزporzپرزn.fluff
پَرزِندparzendپرزندn.childsyn.ائولادawládپُشتپَدposhtpadچُکّchokkزَهگzahg
پَرزِندیparzandiپرزندیadj.of or related to a child
پُرزۆرporzórپرزورadj.powerful; strongsyn.تَکَڑاtakarháٹئیٹthaythزۆرمَندzórmand
پَرزۆنَگparzónagvar.پرزۆنَکparzónakپرزونگn.tableclothsyn.سُپرهsoprah
پُرسporsپرسn.mourning sessionssyn.سوگsougپُرس دارَگpors dáragپرس دارگv. tr.hold mourning sessions for dead relatives
پَرَستِشparasteshپرستشn.worshipsyn.اِبادَتebádat
پَرَستِشگاهparasteshgáhپرستشگاهn.place of worshipsyn.اِبادَتگاهebádatgáh
پُرسجاهporsjáhپرسجاهn.place where mourning sittings are held
پُرسَگporsagpstپُرسِتporsetپرسگv. tr.ask; question; enquiresyn.پۆلگpólagجُست کَنَگjost kanagجُست گِرَگjost geragسۆج کَنَگsój kanag
پُرسنامَهporsnámahپرسنامهn.condolence (expressed by visiting the grieving family)
پُرسۆبporsóbپرسوبadj.successful; winningsyn.سۆبمَندsóbmandسۆبێنsóbén
پُرسیporsiپرسی1adj.related to mourning2n.participant of mourning sessions
پُرسیگporsigپرسیگ1adj.mourning; mournful; grievingsyn.سوگیگsugigسوگیگsugig2adj.sorrowful
پُرشانporshánپرشانadj.glorioussyn.بۆهێرbóhérپُرشئوکَتporshawkatمَزَنشانmazanshán
پْرُشت و پْرۆشprosht o próshپرشت و پروش1n.sabotage2n.division; disunity
پْرُشتانکproshtánkپرشتانکn.change (money)syn.پْرۆشprósh
پْرُشَگproshagpstپْرُشتproshtپرشگv. itr.break; crack; burst
پُرشئوکَتporshawkatپرشوکتadj.glorioussyn.بۆهێرbóhérپُرشانporshánمَزَنشانmazanshán
پُرشَهمporshahmپرشهمadj.shiny; brightsyn.دْرَپشناکdrapshnákدْرَپشۆکdrapshókرُژناrozhnáشَهمناکshahmnákشَهمۆکshahmók
پَرکparkپرکn.differencesyn.پێرpérدِگَریdegari
پِرِّکperrekپرکn.dragonfly
پُرکئیپporkaypپرکیپadj.enjoyable; pleasing
پَرّگ1parrag1پرگn.wheel
پَرّگ2parrag2pstپَرِّتparretپرگv. itr.fly away; jump off
پُرگporgپرگn.napesyn.چَکّchakk
پَرمانparmánپرمانn.order, command
پَرمانبَردارparmánbardárپرمانبردارadj.obedientsyn.پَرمانزورparmánzurهَبَرزورhabarzur
پَرمانزورparmánzurپرمانزور1adj.obedientsyn.پَرمانبَردارparmánbardárهَبَرزورhabarzur2adj.submissive
پَرمایشparmáeshپرمایشn.demand; wish
پَرمایَگparmáyagpstپَرماتparmátپرمایگ1v. tr.cause someone to do something2v. tr.order; command
پَرَمپۆشparampóshvar.پَرَنپۆشیparanpóshiپرمپوشadv.third day from today
پُرمَڑاهpormarháhپرمڑاهadj.honourable; respectable; with high moralssyn.اِزَّتدارezzatdárاِزَّتمَندezzatmandبۆهێرbóhérشَرَپدارsharapdárشَرَپمَندsharapmand
پُرمِهرpormehrپرمهرadj.loving; kindsyn.مِهرَبانmehrabán
پْرِنچَگprenchagpstپْرِتکpretkپْرِنچِتprenchetپْرِهتprehtپرنچگv. tr.press, squeeze; rub, push; kneadsyn.گْرُنچَگgronchag
پَرُندparondپرندn.a multi-strand rope to climb date palm treesyn.تۆرtór
پَرَندۆشیparandóshiپرندوشیadv.the night before last
پَرَنگیparangiپرنگیadj.European
پُرواکporwákپرواکadj.powerful; having authoritysyn.پُرتوانportwánزۆرمَندzórmand
پَرواهparwáhپرواهn.care; fearsyn.باکbák
پَروَردِگارParwardegárپروردگارn.Sustainer; Providersyn.ربّRabbهُداHodáهُداوَندHodáwand
پْرۆشpróshپروش1n.defeat; loss2n.change (of currency)syn.پْرُشتانکproshtánk
پْرۆشَگpróshagpstپْرۆشتpróshtپروشگ1v. tr.break; break up; 2v. tr.change currency into smaller units
پُرّۆکporrókپروکn.braggart; show-offsyn.بَٹاکبازbathákbázزَبَرّۆکzabarrók
پَریpariپریn.fairy
پُریporiپریn.midge; mosquitosyn.پَشّگpasshagسُنٹۆsonthóشاشکsháshkشَپی‌ مَکِسکshapi makesk
پُرّیporriپریn.fullness
پِریاتperyátvar.پِریادperyádپریاتn.call; cry for help
پَریزاتparizátپریزاتadj.beautiful; fairy-like
پْریشتَگprishtagpstپْریشتِتprishtetپریشتگv. itr.snort (with laughter), laugh through one’s nose
پْریشکprishkپریشک1n.particle; grain2n.spark (of fire)
پْرێبprébپریبn.fraud; trick; deceptionsyn.بازیbáziپِتنهpetnahپَلمَلpalmalپَندلpandalدْرۆهdróhرِپکrepkسازِشsázeshمَکرmakrمَندْرmandrهێلهhélah
پُسپُسposposپسپسn.the act of whisperingsyn.سُکسُکsoksokهَلوَتhalwat
پْرێشانpréshánپریشانadj.worried; upsetsyn.بێتاهیرbétáhirتَپَرکَهtaparkahتَکانسُرtakánsorدِلتَنگdeltangدِلگیرdelgirگَمناکgamnákگَمناکgamnákگَمیگgamigمُلۆرmolórمۆنجاmónjáمۆنڈارmóndhárنِگرانnegrán
پُستpostپستn.post; mailsyn.ٹَپالthapálڈاکdhák
پْرێشتَگpréshtagvar.پَرِشتَگpareshtagپَرِشتَهpareshtahپریشتگn.angelsyn.مَلایکmaláek
پِستۆلpestólپستولn.pistolsyn.پێژدَهpézhdahوَتاسwatás
پِستهpestahپستهn.pistachio
پِرّێنَگperrénagpstپِرّێنتperréntپرینگv. tr.make fly off; throw a long way away
پُست‌هانَهposthánahپست‌هانهn.post-officesyn.ٹَپال‌‌گِسthapálgesڈاک‌هانهdhákhána
پِڑperhپڑn.field; ground
پُسّگpossagپسگn.sonsyn.