اِشکَندeshkandvar.اِشکَنجeshkanjاشکند1nmedicinemiscarriage; abortion2adjincomplete; abortedsyn.نێمبُندگnémbondagاِشکَند بئیگeshkand bayagاشکند بیگ1v. itrbe aborted (of foetus); be born without life2v. itrleft incomplete (of a task, action etc.)اِشکَند کَنَگeshkand kanagاشکند کنگ1v. trabort (of mother); have a miscarriage 2v. trabort; leave a task incomplete