پێداکpédákپیداکadjcoming; appearingپێداک بئیگpédák bayagپیداک بیگv. itrbe bornپێداک کَنَگpédák kanagپیداک کنگv. trgive birth to