پَجّارۆکpajjárókپجاروک1adj.familiar; acquainted with2n.acquaintance syn.آشنا 2áshná 2دْرُستیdrosti