دَریاسالارdaryásálárدریاسالارnnauticaladmiralsyn.زِرسالارzersálár