بَدbadبدadjbad; of poor quality; wickedبد آیَگbad áyagبد آیگv. impersdislikeبَد بَرگbad baragبد برگv. itrget annoyed; take offence