آچِش‌پَرَستیácheshparastivar.آتِش‌پَرَستیáteshparastiآچش‌پرستیnreligionfire-worshipping; Zoroastrian religion; Zoroastrianism